Ymgynghoriad ar godi premiwm treth y cyngor ar gyfer cartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi

Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

***************************************************

MAE'R YMGYNGHORIAD HWN WEDI'I GYNNAL RHWNG 26 MAI 2023 HYD AT 21 MEHEFIN 2023

Mae'r Gyngor Llawn wedi trafod y cynnigion ar 5 Medi 2023. Am y newyddion diweddaraf, gweler isod:

Gweld diweddariadau ar gyfer yr ymgynghoriad hwn

***************************************************

Rydym yn bwriadu cynyddu premiwm treth y cyngor domestig ar gyfer cartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi yn Sir Ddinbych.

Gallwch lawrlwytho dogfen fanwl sy'n amlinellu ein cynigion yma:

Dogfen ymghyngori: cynygion i godi treth y cyngor ar gyfer cartrefi wag dymorhir ac ail gartrefi yn Sir Ddinbych (PDF)

Crynodeb o'n cynigion:


Daw’r cynnig hwn yn sgil cyflwyno pwerau newydd gan Lywodraeth Cymru, sy’n caniatáu i awdurdodau lleol yng Nghymru godi hyd at 300% dros y ffi safonol.

Y gost ar hyn o bryd ar gyfer cartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi yn Sir Ddinbych yw 50% dros y ffi safonol. Rydym yn bwriadu cynyddu hyn i:

 1.  O 1af Ebrill 2024: codir 100% dros y ffi safonol ar bob cartref gwag hirdymor ac ail gartref yn Sir Ddinbych
 2. O 1af Ebrill 2025: codir 150% dros y ffi safonol ar bob cartref gwag hirdymor ac ail gartref yn Sir Ddinbych
 3. O 1 Ebrill 2024: codir 50% yn ychwanegol dros y cynnydd arfaethedig ar yr holl gartrefi gwag hirdymor sydd wedi bod yn wag am gyfnod parhaus o bum mlynedd neu fwy. Mae hyn yn golygu y bydd y ffi ar gyfer yr eiddo hyn yn 150% dros y ffi safonol o 1 Ebrill 2024, a 200% dros y ffi safonol o 1 Ebrill 2025.

I ddod o hyd i’r ffioedd treth y cyngor presennol ar gyfer eich ardal, ewch i’n gwefan:

Taliadau Treth y Cyngor | Cyngor Sir Ddinbych (dolen yn agor mewn ffenestr newydd)

Trwy gynyddu ffioedd treth y cyngor ar gartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi, rydym yn gobeithio annog perchnogion tai i beidio â gadael eu heiddo’n wag.

Rydym eisiau annog perchnogion cartrefi i ddod â chartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi yn ôl i ddefnydd er budd y gymuned leol a’r economi.

Diffiniadau

 • Treth y cyngor yw ffi flynyddol y mae’r cyngor yn ei godi ar bob eiddo o fewn ffiniau’r sir.
  Mae treth y cyngor yn cyfrif am oddeutu 17% o holl incwm y Cyngor ac yn helpu’r Cyngor i ariannu a darparu gwasanaethau pwysig fel y Gwasanaethau Cymdeithasol, Addysg/Ysgolion, Gwastraff ac Ailgylchu a llawer mwy.
 • Mae cartref gwag hirdymor yn annedd (eiddo domestig wedi’i ddylunio ar gyfer byw ynddo) sy’n parhau’n wag a heb ei ddodrefnu i raddau helaeth am gyfnod parhaus o leiaf 1 flwyddyn. 

  Ar hyn o bryd yn Sir Ddinbych mae yna 637 o gartrefi gwag hirdymor.

 • Ail gartref yw annedd (eiddo domestig wedi’i ddylunio ar gyfer byw ynddo) sy’n eiddo wedi’i ddodrefnu i raddau helaeth ac nad yw’n unig neu brif breswylfa unigolyn. 

  Ar hyn o bryd yn Sir Ddinbych mae yna 391 o ail gartrefi.

Beth ydym ni eisiau ei wybod?

Hoffem glywed eich barn am ein cynigion.

Mae gennym ddiddordeb yn eich barn ar:

 1. Ydych chi’n cytuno gyda’n cynigion i godi premiwm treth y cyngor ar gartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi yn Sir Ddinbych?
 2. Pa effaith ydych chi’n meddwl y bydd unrhyw bremiwm ychwanegol yn ei gael ar y farchnad dai leol, yn nhermau:
  1. Rhentu’n breifat
  2. Y farchnad agored (prynu a gwerthu tai)
 3. Pa effaith ydych chi’n meddwl y bydd unrhyw bremiwm ychwanegol yn ei gael ar argaeledd tai fforddiadwy yn Sir Ddinbych?
 4. Pa effaith ydych chi’n meddwl y bydd unrhyw bremiwm ychwanegol yn ei gael ar y diwydiant twristiaeth yn Sir Ddinbych?
 5. Pa effaith ydych chi’n meddwl y bydd unrhyw bremiwm ychwanegol yn ei gael ar statws y Gymraeg a diwylliant Cymru yn Sir Ddinbych?

 

Dweud eich dweud

Byddem yn ddiolchgar pe gallech lenwi ein holiadur ymgynghori byr i rannu eich barn. Mae fersiwn ar-lein o'r holiadur ymgynghori ar gael drwy'r ddolen ganlynol:

Holiadur ymghynghori (fersiwn ar-lein): codi premiymau treth y gyngor ar gyfer gartrefi wag dymorhir ac ail gartrefi yn Sir Ddinbych

Bydd angen i chi roi eich enw a’ch cyfeiriad er mwyn i ni ystyried eich barn ar gyfer yr ymgynghoriad hwn.

Os nad ydych chi’n gallu cwblhau’r ffurflen ar-lein, gallwch lawr lwytho ac argraffu copi papur o’r ffurflen, neu ewch i’ch llyfrgell leol i ofyn am un.

Holiadur ymghynghori (fersiwn argraffu): codi premiymau treth y gyngor ar gyfer gartrefi wag dymorhir ac ail gartrefi yn Sir Ddinbych (PDF)

Gellir dychwelyd ffurflenni papur wedi'u llenwi at:

 • Eich llyfrgell Cyngor Sir Ddinbych agosaf yn ystod eu horiau agor arferol
 • Drwy’r post at: Gwasanaethau Refeniw, Cyngor Sir Ddinbych, Tŷ Russell, Ffordd Churton, Y Rhyl, LL18 3DP

Mae’n rhaid i bob ymateb ein cyrraedd erbyn dydd Mercher 21 Mehefin 2023.

Lleoliad: Cyngor Sir Ddinbych

 • Dyddiad Cychwyn 26 Mai 2023
 • Dyddiad Gorffen 21 Mehefin 2023
 • Dulliau Ffurflen Adborth, Dogfen Ymgynghori
 • Cyflenwr Cyngor Sir Ddinbych

Beth ddaeth i’r amlwg

Diweddariad: Gorffennaf 2023

Diolch i bawb wnaeth gymryd rhan yn ein hymgynghoriad diweddar ar Bremiymau Treth y Cyngor ar Eiddo Gwag Hirdymor ac Ail Gartrefi. 

Mae'r canlyniadau'n dangos bod mwyafrif yr ymatebwyr sy'n byw yn Sir Ddinbych yn teimlo bod angen cynnydd yn y taliadau premiwm treth gyngor ar gyfer cartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi ac felly'n cefnogi'r argymhelliad. Nid oedd perchnogion cartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi’n cefnogi’r cynigion, er bod ychydig mwy o gefnogaeth ar gyfer codi tâl am eiddo gwag hirdymor.

 

Mae’r cynigion yn cefnogi Cynllun Corfforaethol y Cyngor sy’n ceisio annog perchnogion tai i beidio â gadael eu heiddo’n wag a dod â nhw yn ôl i ddefnydd er budd cymunedau lleol Sir Ddinbych a hefyd eu heconomïau.

Er bod Llywodraeth Cymru wedi rhoi pwerau ar gyfer cynnydd hyd at 300 y cant, y cynigion a fydd yn mynd ymlaen yn awr i’w hystyried gan y Cyngor Llawn yw:

 1.  O 1af Ebrill 2024: codir 100% dros y ffi safonol ar bob cartref gwag hirdymor ac ail gartref yn Sir Ddinbych
 2. O 1af Ebrill 2025: codir 150% dros y ffi safonol ar bob cartref gwag hirdymor ac ail gartref yn Sir Ddinbych
 3. O 1 Ebrill 2024: codir 50% yn ychwanegol dros y cynnydd arfaethedig ar yr holl gartrefi gwag hirdymor sydd wedi bod yn wag am gyfnod parhaus o bum mlynedd neu fwy. Mae hyn yn golygu y bydd y ffi ar gyfer yr eiddo hyn yn 150% dros y ffi safonol o 1 Ebrill 2024, a 200% dros y ffi safonol o 1 Ebrill 2025.

Pa wahaniaeth mae e wedi neud?

Diweddariad: 7fed Medi 2023

 

Yng nghyfarfod y Cyngor Llawn ar 5 Medi 2023 cytunodd aelodau etholedig o Gyngor Sir Ddinbych i gynyddu premiwm Treth y Cyngor ar Eiddo Gwag Hirdymor ac Ail Gartrefi fel a ganlyn:-

 1. O 1 Ebrill 2024: codir 100% dros y ffi safonol ar bob cartref gwag hirdymor ac ail gartref yn Sir Ddinbych
 2. O 1 Ebrill 2025: codir 150% dros y ffi safonol ar bob cartref gwag hirdymor ac ail gartref yn Sir Ddinbych
 3. O 1 Ebrill 2024: codir 50% yn ychwanegol dros y cynnydd arfaethedig ar yr holl gartrefi gwag hirdymor sydd wedi bod yn wag am gyfnod parhaus o bum mlynedd neu fwy. Mae hyn yn golygu y bydd y ffi ar gyfer eiddo fel hyn yn 150% dros y ffi safonol o 1 Ebrill 2024, a 200% dros y ffi safonol o 1 Ebrill 2025
 4. Mae unrhyw gyllid ychwanegol sy'n cael ei gynhyrchu'n cael ei ddyranu ar gyfer cymunedau lleol, cyfleusterau ac i fynd i'r afael â digartrefedd.

Rhoddwyd pwerau i’r Cynghorau yng Nghymru i godi hyd at 300% ychwanegol o Dreth y Cyngor ar berchnogion cartrefi sydd â chartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi.  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno’r pwerau newydd hyn i helpu Cynghorau i annog perchnogion cartrefi i beidio â gadael eu heiddo'n wag a heb rywun yn byw ynddynt yn ddiangen am gyfnodau maith er mwyn defnyddio cartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi eto er budd y gymuned a’r economi leol.

 

Adroddiadau a Chysylltiadau

Cysylltwch â

Adran/Gwasanaeth:

Finance And Audit Service

Cyfeiriad llawn:

Russell House
Churton Road
Y Rhyl
LL18 3DP

Cyswllt:

Gwasanaeth Refeniw / Revenues Services

Rhifau cyswllt:

Rhif ffôn:01824 706000