Pedair Priffordd Fawr Llangollen: Adborth Dylunio Cysyniad

Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

Nod y prosiect hwn yw hyrwyddo a gwella pedair priffyrdd bwysig Llangollen, drwy
wneud gwaith gwella tirwedd a pheirianneg i wella mynediad, bioamrywiaeth a
gwelededd a dehongliad Safle Treftadaeth y Byd a Chamlas Llangollen, yr hen
reilffordd o Rhiwabon i’r Abermaw, yr Afon Dyfrdwy a’r Llwybr Hanesyddol Thomas
Telford: y Llundain i Ffordd Gaergybi (yr A5).

Y nod yw gwella profiadau preswylwyr ac ymwelwyr ac annog pobl i dreulio mwy o amser yma.

Yn benodol, mae’r prosiect yn ceisio:

 • Gwneud gwelliannau ger y Lanfa, gan gynnwys seddi, mynediad ac arwyddion
 • Gwella arwyddion i’r Rheilffordd
 • Gwella hygyrchedd ac arwyddion i Barc Melin Isaf Dyfrdwy
 • Gwella, atgyweirio ac ail ddychmygu Parc Melin Dyfrdwy Isaf

Mae 4 prif faes gwaith wedi cael eu nodi:

 1. Y Lanfa
 2. Mannau mynediad i’r Lanfa, y Rheilffordd a Pharc Melin Isaf Dyfrdwy
 3. Parc Melin Isaf Dyfrdwy
 4. Arwyddion a Chyfeirbyst

Beth ydym ni eisiau ei wybod?

Yn dilyn ein hymgynghoriad cyntaf, mae tîm prosiect Pedair Priffordd Fawr wedi datblygu dyluniadau cychwynnol ar gyfer y pedwar ardaloedd y prosiect, a hoffem glywed eich barn.

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich adborth, bydd y tîm yn datblygu’r dyluniadau terfynol ar gyfer y prosiect ac os bydd angen, fydd yn cael eu hystyried gan Adran Gynllunio Cyngor Sir Ddinbych. Yna bydd y dyluniadau terfynol yn cael eu cytuno, a bydd contractwr yn dechrau ar gam adeiladu'r prosiect.

Mae'n bwysig i ni eich bod yn parhau i fod yn rhan o'r prosiect, felly byddwn yn gofyn am fwy o adborth ar unrhyw ddyluniadau pellach y byddwn yn eu datblygu.

           Rhaid i’r ymatebion ein cyrraedd erbyn 2 Ebrill 2023.

Lleoliad: Dyffryn Dyfrdwy

 • Dyddiad Cychwyn 13 Mawrth 2023
 • Dyddiad Gorffen 02 Ebrill 2023
 • Dulliau Dogfen Ymgynghori, Holiadur - Post, Holiadur – Ar-lein
 • Cyflenwr Cyngor Sir Ddinbych

Beth ddaeth i’r amlwg

Roedd nifer yn cefnogi’r dyluniadau yn y Lanfa, ac yn eu gweld fel gwelliant i’r grisiau a’r ramp presennol.  Croesewir ychwanegiad o blannu dôl blodau gwyllt i’r ardal hefyd.

Esboniodd sawl un bod y pwyntiau mynediad â grisiau presennol ym Mharc Melin Isaf Dyfrdwy yn ei gwneud yn anodd ymweld.  Roedd well gan y mwyafrif y dewis dyluniad cyntaf yn y parc, grisiau newydd a ramp yn agos i’r bont.  Serch hynny, roedd rhai yn ffafrio’r dewis o fynediad ramp newydd ymhellach i lawr yn y parc.

Derbynion bryderon gan breswylwyr sy’n byw gerllaw, yn ogystal ag ymwelwyr, am osod ardal bwrpasol i wneud barbeciw yn y parc.  Ond, roedd yr adborth a gawsom hefyd yn dangos bod angen gwneud gwelliannau i annog pobl i ymweld â’r ardal ac i aros yn hirach, gan ddarparu cyfleusterau i ddiddanu teuluoedd pan maent yn ymweld.

Roedd pawb yn cytuno y dylid atgyweirio a gwella nodweddion treftadaeth o fewn y prosiect hwn, megis y bont goed, fel blaenoriaeth.

Roedd pobl yn cefnogi’r syniad o gael arwyddion a chyfeirbyst newydd yn y Lanfa, Parc Melin Isaf Dyfrdwy a’r meysydd parcio yn y dref.  Roedd rhai o’r hoff ddyluniadau’n cynnwys cylchoedd metel yn y palmentydd a dehongliad ar seddi newydd o fewn yr ardal.  Serch hynny, byddai angen i unrhyw arwyddion newydd sy’n cael eu gosod weddu’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, gan ddefnyddio deunyddiau syn gydymdeimladol o’r dreftadaeth. 

Pa wahaniaeth mae e wedi neud?

Bydd unrhyw adborth rydym yn ei dderbyn yn cael ei rannu gyda’n dylunwyr i helpu gyda’r gwaith o nodi’r dyluniadau manwl, terfynol ar gyfer y prosiect.   Caiff y rhain eu rhannu’n eang unwaith y byddant wedi’u cwblhau dros fisoedd yr haf, cyn i waith ddechrau yn Llangollen yn yr hydref.

Hoffai’r Cyngor achub ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb am rannu eu meddyliau a’u barn am y prosiect Pedair Priffordd Fawr hyd yma. 

Adroddiadau a Chysylltiadau

Cysylltwch â

Adran/Gwasanaeth:

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

Cyfeiriad llawn:

Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
LL15 1YN

Cyswllt:

Gwasanaethau Cwsmer / Customer Services

Rhifau cyswllt:

Rhif ffôn:01824 706000