Y Sir Ddinbych a Garem 2022-2027

Bob pum mlynedd, mae’n rhaid i’r Cyngor gynhyrchu ‘Cynllun Corfforaethol’. Mae’r cynllun hwn yn rhoi ffocws i’r Cyngor ac yn helpu pob gwasanaeth yn y Cyngor i weithio gyda’i gilydd, i gynllunio a chyflawni amcanion penodol fydd yn helpu i wneud Sir Ddinbych yn well lle i fyw ynddo, ac i bobl weithio ac ymweld â hi.

Dechreuodd y Cynllun Corfforaethol presennol yn 2017 a bydd yn dod i ben yn 2022. Roedd y blaenoriaethau a nodwyd i’r Cyngor yn y Cynllun Corfforaethol presennol yn cynnwys:

 1. Tai: Mae pawb yn cael eu cefnogi i fyw mewn cartrefi sy’n diwallu eu hanghenion. Dysgu mwy am Flaenoriaeth Gorfforaethol Tai
 2. Cysylltu Cymunedau:  Mae Cymunedau wedi eu cysylltu ac mae ganddynt fynediad at nwyddau a gwasanaethau yn lleol, ar-lein a drwy gysylltiadau cludiant da.  Dysgu mwy am Flaenoriaeth Gorfforaethol Cysylltu Cymunedau 
 3. Cymunedau Cryf: Mae’r Cyngor yn gweithio gyda phobl a chymunedau i gynyddu annibyniaeth a chadernid. Dysgu mwy am Flaenoriaeth Gorfforaethol Cymunedau Cryf 
 4. Yr Amgylchedd: Deniadol ac wedi’i ddiogelu, gan gefnogi lles a ffyniant economaidd. Dysgu mwy am Flaenoriaeth Gorfforaethol Yr Amgylchedd
 5. Pobl Ifanc: Man lle bydd pobl iau am fyw a gweithio ynddo a chanddynt y sgiliau i wneud hynny. Dysgu mwy am Flaenoriaeth Gorfforaethol Pobl Ifanc

 

Beth ydym ni eisiau ei wybod?

Rhwng mis Mai 2021 a mis Gorffennaf 2021, cynhaliom ymarfer ymgysylltu o’r enw Parhau â Sgwrs y Sir. Yn yr ymarfer, gofynnwyd i bobl roi gwybod i ni beth oedd eu barn am y blaenoriaethau corfforaethol ac a oeddent yn dal i fod yn berthnasol ar gyfer 2022-2027.

O’r gweithgaredd ymgysylltu dechreuol hwn, rydym wedi creu themâu drafft ar gyfer ein cynllun corfforaethol newydd.

 • Tai
 • Yr Economi
 • Pobl Ifanc
 • Cysylltu Cymunedau
 • Yr Amgylchedd a’r Hinsawdd
 • Mynd i’r afael ag Amddifadedd
 • Cyngor a gaiff ei redeg yn dda ac sy’n perfformio’n uchel

Fe hoffem glywed eich barn.

Byddem ni’n ddiolchgar pe gallech gwblhau’r arolwg ar-lein trwy ddilyn y ddolen isod a rhoi gwybod i ni os ydych chi’n credu y bydd ein themâu newydd yn helpu i wneud Sir Ddinbych yn lle gwell i fyw, gweithio ac i ymweld ag ef.

Os na allwch chi gwblhau’r arolwg yn electronig, mae copïau papur o’r arolwg ar gael ar gais ym mhob un o Lyfrgelloedd Sir Ddinbych a gellir eu dychwelyd i’r Llyfrgelloedd neu eu hanfon trwy’r post at

Tîm Cynllunio Strategol a Pherfformiad,

Cyngor Sir Ddinbych,

Blwch Post 62,

Rhuthun,

LL15 9AZ

Y dyddiad cau ar gyfer pob ymateb yw dydd Gwener 11 Mawrth 2022.

Dyddiad Cychwyn28 Ionawr 2022
Dyddiad Gorffen11 Mawrth 2022
Dulliau Holiadur - Post, Holiadur – Ar-lein
CyflenwrCyngor Sir Ddinbych
Argraffwch y dudalen hon

Cysylltwch â

Adran/GwasanaethGwella Busnes a Moderneiddio
Cyfeiriad llawnNeuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
LL15 1YN
Cyswllt Strategic Planning and Performance Team .