Strategaeth Iaith Gymraeg 2022-2027

S'mae!

 

Rydym yn gofyn am eich barn ar yr hyn y dylem ei gynnwys yn ein Strategaeth Iaith Gymraeg ar gyfer 2022-2027.

Mae'r Gymraeg yn rhan bwysig o fywyd llawer o bobl yn Sir Ddinbych.  Mae gan y Gymraeg statws cyfreithiol yng Nghymru a'n strategaeth yw ein ffordd o sicrhau ein bod yn gwneud yr hyn a allwn i sicrhau bod y Gymraeg yn gallu ffynnu a thyfu yn Sir Ddinbych.

Ar gyfer 2017-2022 ein blaenoriaethau oedd:

 

 • Sut mae Cyngor Sir Ddinbych yn gweithio gyda phartneriaid allweddol i ddarparu gwasanaethau Cymraeg ar draws y sir

 

 • Cynyddu nifer y disgyblion ysgol sy'n dod yn rhugl yn y Gymraeg yn eu bywydau bob dydd o ganlyniad i'r Gymraeg neu addysg cyfrwng Cymraeg 

 

 • Sicrhau bod effaith gwneud penderfyniadau lleol ar y Gymraeg yn cael ei hystyried, yn enwedig ar gyfer materion cynllunio lleol

 

 • Gweithio gyda phartneriaid i annog pobl ifanc leol i aros yn yr ardal, diogelu diwylliant Cymru a'r Gymraeg yn Sir Ddinbych ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol

 

 • Edrych ar sut y gall y Cyngor annog a hyrwyddo defnydd o'r Gymraeg yn fewnol a gweithredu fel sefydliad cwbl ddwyieithog

 

Pam yr ydym yn gwneud hyn?

 

Mae'r Iaith Gymraeg yn rhan bwysig o ddiwylliant a threftadaeth Cymru, yn genedlaethol ac yn fwy lleol yn Sir Ddinbych.

Mae'r Gymraeg yn un o'r nifer o bethau unigryw sy'n gwneud byw yng Nghymru mor arbennig i gymaint o bobl. Mae Cyngor Sir Dinbych yn credu y dylai'r Gymraeg fod i bawb - p'un ai'ch mamiaith (iaith gyntaf) yw hi, iaith rydych chi wedi'i dysgu yn yr ysgol, neu a ydych chi newydd ddarganfod y Gymraeg am y tro cyntaf rwan oherwydd eich bod wedi gweld yr ymgynghoriad hwn.
 
Mae’r Cyngor yn cefnogi ymgyrch Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru - sydd â’r nod o sicrhau bod tua un o bob tri phreswylydd yng Nghymru yn gallu siarad Cymraeg erbyn 2050.

 

 

Beth ydym ni eisiau ei wybod?: 

 

Byddai'r Cyngor yn ddiolchgar pe gallech lenwi'r holiadur ymgynghori. Mae wedi'i rannu'n dair adran:

 

 • Amdanoch chi - bydd hyn yn ein helpu i ddeall pa gymunedau sydd angen y gefnogaeth fwyaf gyda'r Gymraeg a pha heriau sydd.
   
 
 • Ynglŷn â'ch profiadau gyda'r Gymraeg - bydd hyn yn ein helpu i ddeall beth mae'r Gymraeg yn ei olygu i chi.
   
 
 • Ynglŷn â'n Strategaeth Iaith Gymraeg - bydd hyn yn ein helpu i ddeall a ydych chi'n meddwl ein bod ni'n gwneud y pethau iawn i sicrhau bod y Gymraeg yn iaith sy'n parhau i gael ei charu, ei chefnogi a'i siarad yn Sir Ddinbych ac a ydyn ni'n gwneud y pethau iawn i wella ymwybyddiaeth o'r Gymraeg ac i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yn lleol.
   

 

Dylai'r arolwg gymryd 10-15 munud i'w gwblhau.

Dyddiad Cychwyn12 Tachwedd 2021
Dyddiad Gorffen10 Rhagfyr 2021
Dulliau Holiadur - Post, Holiadur – Ar-lein
CyflenwrCyngor Sir Ddinbych
Argraffwch y dudalen hon

Cysylltwch â

Adran/GwasanaethCwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata
Cyfeiriad llawnNeuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
LL15 1YN
Cyswllt Manon Celyn