Parhau gyda Sgwrs y Sir

Helo. Fyddech chi’n hoffi siapio blaenoriaethau’r Cyngor ar gyfer y dyfodol?

Bob pum mlynedd, mae’n rhaid i’r Cyngor gynhyrchu ‘Cynllun Corfforaethol’. Mae’r cynllun hwn yn rhoi ffocws i’r Cyngor ac yn helpu pob gwasanaeth yn y Cyngor i weithio gyda’i gilydd, i gynllunio a chyflawni amcanion penodol fydd yn helpu i wneud Sir Ddinbych yn well lle i fyw ynddo, ac i bobl weithio ac ymweld â hi

Cychwynnodd y Cynllun Corfforaethol presennol yn 2017 a daw i ben yn 2022. Roedd y blaenoriaethau a nodwyd ar gyfer y Cyngor yn y Cynllun Corfforaethol presennol yn cynnwys:

 

  1. Tai:  Mae pawb yn cael eu cefnogi i fyw mewn cartrefi sy’n diwallu eu hanghenion. Dysgu mwy am y Flaenoriaeth Corfforaethol Tai.  

  2. Cymunedau wedi'u cysylltu: Mae Cymunedau wedi eu cysylltu, ac mae ganddynt fynediad at nwyddau a gwasanaethau yn lleol, ar-lein a drwy gysylltiadau cludiant da. Dysgu mwy am Flaenoriaeth Gorfforaethol Cymunedau wedi eu cysylltu

  3. Cymunedau cryf: Mae’r Cyngor yn gweithio gyda phobl a chymunedau i gynyddu annibyniaeth a chadernid. Dysgu mwy am Flaenoriaeth Gorfforaethol Cymunedau Cryf

  4. Yr Amgylchedd: Deniadol ac wedi’i ddiogelu, gan gefnogi lles a ffyniant economaidd. Dysgu mwy am y Flaenoriaeth Corfforaethol Yr Amgylchedd.

  5. Pobl Ifanc: Man lle bydd pobl iau am fyw a gweithio ynddo, a bod ganddynt y sgiliau i wneud hynny. Dysgu mwy am y Flaenoriaeth Corfforaethol Pobl Ifanc

 

 

Beth ydym ni eisiau ei wybod?

Mae’n amser i ni edrych ar ddatblygu ein Cynllun Corfforaethol newydd ar gyfer 2022-2027.

Rydym am ddarganfod beth mae’r bobl sy’n byw yn Sir Ddinbych ei eisiau a’i angen er mwyn cefnogi eu hiechyd a’u lles nawr ac i’r dyfodol. Ydy’r amcanion oedd gennym yn 2017-2022 yn dal yn briodol, neu oes angen i ni ganolbwyntio ar rywbeth arall?

Byddem yn hoffi clywed gennych am yr hyn rydych chi’n ei werthfawrogi, beth rydych chi ei eisiau a beth gredwch chi sydd angen ei wella.

Cymerwch ran, dweuch eich dweud!

Er mwyn cymryd rhan a dweud wrthym beth yw eich syniadau, rhowch eich enw i lawr ar gyfer ein sesiynau ffocws ar-lein ac/neu gwblhau’r arolwg byr ar-lein. Cynhelir y grwpiau ffocws ar y we drwy gyfrwng Zoom / Microsoft Teams neu gyffelyb yn ystod Mehefin a Gorffennaf

Agor yr arolwg adborth ac/neu ymuno â’r sesiwn ffocws

 

Lleoliad:  Cyngor Sir Ddinbych

Dyddiad Cychwyn24 Mai 2021
Dyddiad Gorffen31 Gorffennaf 2021
Dulliau Grwpiau - Fforwm Trafod Ar-lein, Holiadur – Ar-lein, Cyfryngau Cymdeithasol, Grwpiau - Gweithdy
CyflenwrCyngor Sir Ddinbych
Argraffwch y dudalen hon

Cysylltwch â

Adran/GwasanaethGwella Busnes a Moderneiddio
Cyfeiriad llawnNeuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
LL15 1YN
Cyswllt Tîm Cynllunio Strategol / Strategic Planning Team
Rhifau cyswlltRhif ffôn:01824 706291