Cynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych 2018-2033: Ymgynghoriad ynghylch y Strategaeth a Ffefrir Ddrafft

 

Cymeradwyodd Cyngor Sir Ddinbych y Strategaeth CDLl Drafft a Ffafrir ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ar 14 Mai 2019.

 

Mae’r Strategaeth CDLl Drafft a Ffafrir yn cynrychioli’r cam ffurfiol cyntaf o gynhyrchu Cynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych newydd a chyfeirir ato fel y cam ‘Strategaeth a Ffafrir’.

 

Unwaith y bydd y fersiwn drafft terfynol o’r CDLl newydd wedi’i fabwysiadu gan y Cyngor, a disgwylir i hynny ddigwydd yn 2021, bydd CDLl newydd Sir Ddinbych yn gosod fframwaith ar gyfer twf a datblygiad yn y Sir ar gyfer y dyfodol hyd at 2033.

 

Mae’r ymgynghoriad Strategaeth Drafft a Ffafrir yn nodi’r materion defnydd tir allweddol sydd angen cyfeirio atynt yn y Sir. Mae’n cynnwys lefel cyffredinol y twf, yn fras lle bydd y twf yn cael ei gyfeirio, a nifer o bolisïau strategaeth.

 

Beth ydym ni eisiau ei wybod?: 

Rydym yn chwilio am eich sylwadau os mai'r Strategaeth Drafft a Ffafrir yw'r un cywir ar gyfer y Sir ac os yw’r holl faterion allweddol wedi’u hadnabod ac wedi derbyn sylw yn y ddogfen.

 

Rydym hefyd eisiau eich safbwyntiau ar y Gofrestr Safleoedd Ymgeiswyr, mae’r Gofrestr Safleoedd Ymgeiswyr yn cynnwys manylion yr holl safleoedd wedi eu derbyn ac mae'r rhain wedi'u rhestru yn ôl setliad ac yna yn ôl cyfeirnod y safle.  Ni ddylai’r ffaith fod safle wedi’i gynnwys yn y Gofrestr gael ei ddehongli fel ymrwymiad gan y Cyngor i symud ymlaen gydag unrhyw safle wedi'i gyflwyno yn y Cynllun Datblygu Lleol.

 

Gellir gweld y Strategaeth a Ffefrir Drafft drwy glicio yma

Gellir dod o hyd i'r Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol drwy glicio yma

 

Cysylltwch â’r Tîm Tai a Chynllunio Strategol os ydych angen rhagor o wybodaeth neu chyngor drwy anfon e-bost: polisicynllunio@sirddinbych.gov.uk neu cysylltwch â ni ar:  01824 706916.

Cynllunio Strategol a Thai

Cyngor Sir Ddinbych

Blwch Post 62,

Rhuthun,

LL15 9AZ

Lleoliad:  Cyngor Sir Ddinbych, Y Rhyl, Prestatyn, Elwy, Dinbych, Rhuthun, Dyffryn Dyfrdwy

Dyddiad Cychwyn08 Gorffennaf 2019
Dyddiad Gorffen30 Awst 2019
Dulliau Ffurflen Adborth, Dogfen Ymgynghori, Holiadur - Post, Holiadur – Ar-lein, Digwyddiad Ymgynghori
CyflenwrCyngor Sir Ddinbych
Argraffwch y dudalen hon

Cysylltwch â

Adran/GwasanaethCynllunio a Gwarchod y Cyhoedd
Cyfeiriad llawnNeuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
LL15 1YN
Rhif ffôn01824 706000
Cyswllt Strategic Planning and Housing
Rhifau cyswlltRhif ffôn:01824 706916