Ymgynghoriadau cyfredol ac arfaethedig


Teitl yr ymgynghoriad Adran/Gwasanaeth Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen     
View more details for consultation Mae pobl yn cael eu cynnwys wrth siapio a gwella gwasanaethau Mae pobl yn cael eu cynnwys wrth siapio a gwella gwasanaethau Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata 17 Chwe 2020 31 Maw 2022
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

Helo.

A hoffech chi gael eich cynnwys yn y penderfyniadau y mae’r cyngor yn ei wneud sy’n eich effeithio chi? Ydych chi’n ymwybodol o gyfleoedd presennol i gyfranogi?

Rydym ni (y cyngor) yn cynnal prosiect nes 31 Mawrth, 2022 o'r enw 'mae pobl yn cael eu cynnwys wrth siapio a gwella gwasanaethau’, ac o’r prosiect hwn, rydym yn gobeithio datblygu a ffurfioli dull o weithio tuag at gyfranogi ac ymgysylltu a fydd yn eich caniatáu i:

 • Deall sut, pryd a pham mae'r cyngor yn gwneud gwahanol benderfyniadau
 • Gwybod pa gyfleoedd sydd ar gael i gymryd rhan, ac i ba raddau
 • Teimlo eich bod yn cael cefnogaeth i gymryd rhan ym mhroses gwneud penderfyniadau’r Cyngor mewn modd sy’n ystyrlon ac yn addas i chi

 

Beth ydym ni eisiau ei wybod?

I gefnogi amcanion y prosiect hwn, byddwn yn cynnal gwaith ymchwil mewn camau dros y tair blynedd nesaf.

Blwyddyn 1 (dod i ben ar 31 Mawrth 2020)

Byddwn yn cynnal arolwg a fydd yn ein helpu ni i ddeall sut rydych yn teimlo am sut mae’r cyngor yn rheoli eich cyfranogiad neu gyfleoedd i ymgynghori ar hyn o bryd, sut rydych yn teimlo am gymryd rhan ym mhroses gwneud penderfyniadau’r cyngor, a pa fath o newidiadau yr hoffech eu gweld yn y dyfodol. O hyn, byddwn yn datblygu adroddiad argymhellion a chynllun gweithredu.

Blwyddyn 2 (dod i ben ar 31 Mawrth 2022)

Byddwn yn gweithio drwy’r argymhellion a’r cynlluniau gweithredu rydym wedi eu datblygu ym Mlwyddyn 1, ac yn cynnal arolwg arall, fel bod cyfle i chi ddweud os ydym ar y trywydd iawn ai peidio. O hyn, byddwn yn asesu ein hargymhellion a’r cynllun gweithredu ac yn eu diwygio fel y bo’r angen.

Blwyddyn 3 (dod i ben ar 31 Mawrth 2022)

Byddwn yn parhau i weithio o’n hargymhellion a’n cynlluniau gweithredu o Flynyddoedd 1 a 2, ac yn cynnal arolwg terfynol fel y gallwch ein helpu i fonitro ein cynnydd. O hyn, byddwn yn anelu i ddatblygu canllaw a chefnogaeth cynaliadwy, tymor hir, i staff a chymunedau er mwyn sicrhau bod cyfleoedd i gymryd rhan yn cael eu rheoli mewn ffordd sy'n ystyrlon ac o fudd i chi.

_______________________________________________________________

Diweddariad: Chwefror/Mawrth 2020

Gallwch ein helpu gyda'r cam cyntaf drwy gymryd yr Arolwg Blwyddyn 1 a fydd yn cael ei gysylltu isod tan y dyddiad cau terfynol, sef dydd Gwener, 20fed Mawrth. Ar ôl hyn, cadwch lygad allan am ddiweddariadau gan y byddwn yn adrodd yn ôl ar ddiwedd Ebrill 2020 ac yn rhoi gwybod i chi sut y gallwch barhau i gymryd rhan.

Gallwch gofrestru ar gyfer Y Panel (ein panel dinasyddion ar-lein) os hoffech chi dderbyn y newyddion diweddaraf ar y prosiect hwn hefyd.


______________________________________________________________

Teitl yr ymgynghoriad Adran/Gwasanaeth Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen     
View more details for consultation Cynllunio Cymunedol – Ffermydd Gwynt Cynllunio Cymunedol – Ffermydd Gwynt Gwella Busnes a Moderneiddio 01 Medi 2019 31 Awst 2020
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

Cynllunio Cymunedol – Ffermydd Gwynt

Bydd y prosiect yn ein helpu ni i gyflawni blaenoriaeth ein Cynllun Corfforaethol yn ymwneud â Chymunedau Cryf, mae'r Cyngor yn gweithio gyda phobl a chymunedau i fagu annibyniaeth a chadernid. Gallwch ddarllen mwy am ein Cynllun Corfforaethol 2017-22 drwy glicio yma.

Beth fydd prosiect Cynllunio Cymunedol – Ffermydd Gwynt yn ein helpu i gyflawni?

Prif amcanion y prosiect Cynllunio Cymunedol – Ffermydd Gwynt yw i:

 • Helpu cymunedau cymwys yn Sir Ddinbych i wireddu’r budd uchaf posib o Gronfeydd Cymunedol Ffermydd Gwynt Clocaenog a Brenig.
 • Darparu canllawiau i grwpiau cymwys i weithredu prosiectau cadarn, dyfeisgar ac sy’n cael effaith sy’n fwy tebygol o sicrhau arian grant o Gronfeydd Ffermydd Gwynt Clocaenog a Brenig.
 • Rhannu enghreifftiau o arfer da yn ymwneud â datblygu cymunedol ar draws Sir Ddinbych.

Beth rydym yn ei gynnig i’n helpu i gyflawni ein hamcanion?

Rydym yn cynnig:

 • Cynyddu capasiti ein Hadnodd Datblygu Cymunedol i gyd-fynd gyda lansio Cronfeydd Budd Cymunedol Ffermydd Gwynt Brenig a Chlocaenog.
 • Cynnig cefnogaeth datblygu cymunedol pwrpasol ac sy'n galluogi i grwpiau sy’n datblygu syniadau o ran prosiect cymunedol.
 • Trefnu a chefnogi gweithdai a digwyddiadau lle mae arweiniad a rhannu gwybodaeth yn ymwneud â datblygu cymunedol yn cael ei hyrwyddo.

 

Beth ydym ni eisiau ei wybod?

Ydych chi’n credu fod ein hymagwedd yn gywir? Dywedwch wrthym beth yw eich barn.

Fe hoffem gael gwybod beth yw eich barn am ein cynigion. Defnyddiwch ddolen yr arolwg i gysylltu â ni a rhoi gwybod i ni os ydych yn credu fod yna unrhyw beth yr ydym wedi ei anghofio, unrhyw ffordd y gallwn gyflawni ein prosiect yn well neu os fyddai gennych ddiddordeb mewn cydweithio gyda ni ar hyn.

Sut y byddwn yn rhoi adborth yn ôl i chi:

Bydd adroddiad ar y prosiect arfaethedig hwn yn cael ei lwytho i Borth Sgwrs y Sir. Byddwch yn gallu dod o hyd i hwn yn yr adran Dywedoch Chi, Gwnaethom Ni.

Teitl yr ymgynghoriad Adran/Gwasanaeth Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen     
View more details for consultation Cefnogi Gofalwyr sy'n Oedoilion yn Sir Ddinbych Cefnogi Gofalwyr sy'n Oedoilion yn Sir Ddinbych Gwasanaethau Cymorth Cymunedol 01 Ebr 2018 31 Maw 2022
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

Ydych chi, neu fuoch chi erioed, yn ofalwr yn chwilio am gymorth a gwybodaeth? Ydych chi’n trio jyglo byd gwaith efo dyletswyddau gofal yn eich amser sbâr?

Os yw hyn yn eich disgrifio chi, darllenwch ymlaen – byddem yn gwerthfawrogi eich adborth.

Un o flaenoriaethau Cyngor Sir Ddinbych yng Nghynllun Corfforaethol 2017-2022 yw gweithio gyda phobl a chymunedau i wella annibyniaeth a gwytnwch.

Amcan cyffredinol ein Prosiect Corfforaethol – Cefnogi Gofalwyr yn Sir Ddinbych – yw sicrhau bod yr holl ofalwyr yn Sir Ddinbych yn cael eu cefnogi’n dda.

Sylwch: Mae’r prosiect hwn yn ymwneud â chefnogi pobl sy’n darparu gofal di-dal i aelod o’u teulu a/neu ffrind, nid pobl a gyflogir i swydd ofalu e.e. gyda darparwr gofal cartref.

Pwy sy’n Ofalwr?

Os ydych chi’n darparu cymorth a chefnogaeth ddi-dâl yn rheolaidd ar gyfer perthynas, partner neu ffrind sy’n fregus, yn anabl, yn dioddef o broblemau corfforol neu iechyd meddwl, neu broblemau camddefnyddio sylweddau, yna rydych chi’n ofalwr.

 • Mae Cyngor Sir Ddinbych a’n cymunedau yn cydnabod pwysigrwydd a budd cefnogi gofalwyr
 • Mae gan ein dinasyddion sy’n ymgymryd â swyddi gofalu fynediad at wybodaeth, cyngor a chymorth o’r radd flaenaf i hyrwyddo eu lles personol
 • Mae gennym ni brosesau cadarn a llwybrau clir ar gyfer adnabod gofalwyr sydd angen cymorth
 • Mae’r Gwasanaeth Cymorth Cymunedol yn ymateb yn effeithiol i anghenion cefnogi gofalwyr sydd angen cymorth statudol
 • Mae’r trydydd sector yn cynnig ystod o wasanaethau ataliol ar gyfer gofalwyr
 • Mae gofalwyr a gyflogir gan Gyngor Sir Ddinbych yn derbyn cefnogaeth i reoli eu rolau gofalu ochr yn ochr â’u hymrwymiadau gwaith
 • Mae pob gofalwr yn derbyn cefnogaeth i gyrraedd eu nodau ym myd addysg, ac i barhau i dderbyn addysg os ydynt yn dymuno gwneud hynny
 • Mae gan bob gofalwr a'r unigolion y maent yn gofalu amdanynt fynediad at gyfleoedd hamdden addas a chynhwysol
 • Mae gofalwyr yn cymryd rhan weithredol yn y gwaith o gynllunio a siapio gwasanaethau

   

  Canlyniadau a Ddymunir:

 • Gofalwyr yn fwy gwydn ac annibynnol
 • Gofalwyr yn derbyn gwybodaeth ac yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth o fewn eu cymunedau
 • Gofalwyr yn gallu byw bywydau llawn
 • Gofalwyr yn gallu gofalu yn hirach, os ydynt yn dymuno gwneud hynny
 • Dinasyddion Sir Ddinbych a’r rheiny sy’n gweithio yn y sir yn meddu ar well dealltwriaeth o bwysigrwydd cefnogi gofalwyr
Beth ydym ni eisiau ei wybod?

Pa wybodaeth sydd arnom ni ei hangen? 

Os ydych chi, neu os fuoch chi erioed, yn gofalu am aelod o’ch teulu neu ffrind gwerthfawrogem petaech yn treulio ychydig o amser yn cwblhau ein harolwg. Ni ddylai gymryd llawer o amser, a gallwch wneud rhan ohono a dod yn ôl i’w orffen yn ddiweddarach os yw hynny’n haws. Y cwbl fydd arnoch chi angen ei wneud fydd cadw’r arolwg cyn i chi adael y dudalen.

Hoffem wybod pa broblemau rydych chi wedi eu profi wrth geisio derbyn gwybodaeth, cyngor a chymorth i’ch helpu chi ymgymryd â’ch dyletswyddau gofalu. Mae arnom ni eisiau gwella’r gefnogaeth rydym ni'n ei chynnig i ofalwyr yn Sir Ddinbych, ac i wneud hynny mae arnom angen eich cymorth chi.