Ymgynghoriadau cyfredol ac arfaethedig


Teitl yr ymgynghoriad Adran/Gwasanaeth Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen     
View more details for consultation Ail-lunio'r Cyngor Ail-lunio'r Cyngor Cyngor Sir Ddinbych 04 Medi 2019 04 Hyd 2019
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

Ail-lunio'r Cyngor

Rydym yn gofyn i chi am eich barn ar sut y gallai rhai o wasanaethau allweddol y Cyngor yn gael eu rhedeg yn y dyfodol
 

Beth yw'r Cyngor?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn haen o lywodraeth Leol, ac yn gyfrifol am ddarpary ystog eang o wasanaethau gan gynnwys:

 • Addysg
 • Cynnal a chadw ffyrdd
 • Casglu biniau
 • Tai Cyngor
 • Llyfrgelloedd Cyhoeddus
 • Gwasanaethau Cynllunio
 • Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Pam yr ydym yn sôn am 'ail-lunio' y Cyngor?

Daw dros 72% o wariant refeniw net y Cyngor o Grant Cynnal Refeniw Llywodraeth Cymru, ond nid yw'r swm y mae'r Cyngor yn ei roi bob blwyddyn yn ddigon i dalu costau cynyddol darparu gwasanaethau.

Hyd yn hyn, mi roedd y Cyngor medru ddiogelu gwasanaethay drwy eu rheoli'n ofalus ac mae hyn wedi ein galluogi i gadw'r Dreth Gyngor i isafswm. Er enghraifft, ar gyfer 2019-20 rydym wedi codi'r Dreth Gyngor o ddim on 6.35%. Pe baem yn defnyddio taliadau'r Dreth Gyngor yn unig i dalu am ein holl ddifyg yn gyllideb ar ddechrau 2019-20, byddai wedi bod angen codi'r Dreth Gyngor dros 20%.

Rydym yn disgwyl parhau i dderbyn llai o arian gan Lywodraeth Cymru bob blwyddyn, ac yn fuan byddwn yn gweithio allan sut y byddwn yn rheoli ein cyllideb ar gyfer y flwyddyn 2020-21

Beth ydym ni eisiau ei wybod?

Hoffem wybod: 

 • Pa wasanaethau sy'n bwysig i chi
 • Pa wasanaethau yw'r gwerth gorau am arian yn eich barn chi
 • beth yw eich barn am sut y gallwn ddarparu eich gwasanaethau i'w gwneud neu eu cadw'n gynaliadwy

 

A fyddech cystal â'n helpu drwy lenwi holiadur byr.

I gael rhagor o wybodaeth am ein brosiect ail-lunio prosiect y Cyngor, ewch i'n gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/ail-lunio-yr-cyngor

 

 

Teitl yr ymgynghoriad Adran/Gwasanaeth Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen     
View more details for consultation Clifford Jones Timber Cais am Drwydded A2 Clifford Jones Timber Cais am Drwydded A2 Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd 03 Medi 2019 02 Hyd 2019
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

CAIS DAN RHEOLIADAU CANIATÁU AMGYLCHEDDOL (LLOEGR A CHYMRU) 2016 (FEL Y'U DIWYGIWYD), SI 2016/1154

(1) Mae'r cwmni o'r enw Clifford Jones Timber Ltd., a'i gyfeiriad yw Brickfield Lane, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2TN wedi gwneud cais i Gyngor Sir Dinbych am drwydded A2 i weithredu gosodiad ar gyfer cadw coed gyda chemegau yn y cyfeiriad uchod.

(2) Mae'r cais yn cynnwys disgrifiad o unrhyw effeithiau sylweddol rhagweladwy allyriadau o'r gosodiad ar yr amgylchedd.

(3) Mae'r cais hefyd yn cynnwys disgrifiad o'r holl wybodaeth yr oedd yn ofynnol i Clifford Jones Timber Ltd ei chynnwys yn ei gais i Gyngor Sir Dinbych.

(4) Mae'r cais wedi'i roi ar y gofrestr gyhoeddus a gedwir yng Nghyngor Sir Dinbych, Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3RJ a gellir ei weld o ddydd Llun i ddydd Iau rhwng 9am a 5pm a dydd Gwener rhwng 9am i 4:30 pm. Fel arall, gellir gweld y cais trwy glicio ar y ddolennu isod.

(5) Dylid gwneud unrhyw sylwadau ysgrifenedig ar y cais i Gyngor Sir Dinbych yn y cyfeiriad a restrir uchod, neu trwy ein cyfeiriad e-bost: envhealth@denbighshire.gov.uk, neu trwy'r ffurflen adborth isod cyn 02/10/2019. Rhoddir unrhyw sylwadau ysgrifenedig ar y gofrestr gyhoeddus oni bai eu bod yn cynnwys datganiad yn gofyn am beidio â gwneud hyn. Os oes cais o'r fath, bydd y gofrestr ei hun yn cynnwys nodyn bod sylwadau wedi'u gwneud nad ydynt ar y gofrestr oherwydd cais o'r fath.

Beth ydym ni eisiau ei wybod?
Teitl yr ymgynghoriad Adran/Gwasanaeth Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen     
View more details for consultation Cefnogi Gofalwyr sy'n Oedoilion yn Sir Ddinbych Cefnogi Gofalwyr sy'n Oedoilion yn Sir Ddinbych Gwasanaethau Cymorth Cymunedol 01 Ebr 2018 31 Maw 2022
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

Ydych chi, neu fuoch chi erioed, yn ofalwr yn chwilio am gymorth a gwybodaeth? Ydych chi’n trio jyglo byd gwaith efo dyletswyddau gofal yn eich amser sbâr?

Os yw hyn yn eich disgrifio chi, darllenwch ymlaen – byddem yn gwerthfawrogi eich adborth.

Un o flaenoriaethau Cyngor Sir Ddinbych yng Nghynllun Corfforaethol 2017-2022 yw gweithio gyda phobl a chymunedau i wella annibyniaeth a gwytnwch.

Amcan cyffredinol ein Prosiect Corfforaethol – Cefnogi Gofalwyr yn Sir Ddinbych – yw sicrhau bod yr holl ofalwyr yn Sir Ddinbych yn cael eu cefnogi’n dda.

Sylwch: Mae’r prosiect hwn yn ymwneud â chefnogi pobl sy’n darparu gofal di-dal i aelod o’u teulu a/neu ffrind, nid pobl a gyflogir i swydd ofalu e.e. gyda darparwr gofal cartref.

Pwy sy’n Ofalwr?

Os ydych chi’n darparu cymorth a chefnogaeth ddi-dâl yn rheolaidd ar gyfer perthynas, partner neu ffrind sy’n fregus, yn anabl, yn dioddef o broblemau corfforol neu iechyd meddwl, neu broblemau camddefnyddio sylweddau, yna rydych chi’n ofalwr.

 • Mae Cyngor Sir Ddinbych a’n cymunedau yn cydnabod pwysigrwydd a budd cefnogi gofalwyr
 • Mae gan ein dinasyddion sy’n ymgymryd â swyddi gofalu fynediad at wybodaeth, cyngor a chymorth o’r radd flaenaf i hyrwyddo eu lles personol
 • Mae gennym ni brosesau cadarn a llwybrau clir ar gyfer adnabod gofalwyr sydd angen cymorth
 • Mae’r Gwasanaeth Cymorth Cymunedol yn ymateb yn effeithiol i anghenion cefnogi gofalwyr sydd angen cymorth statudol
 • Mae’r trydydd sector yn cynnig ystod o wasanaethau ataliol ar gyfer gofalwyr
 • Mae gofalwyr a gyflogir gan Gyngor Sir Ddinbych yn derbyn cefnogaeth i reoli eu rolau gofalu ochr yn ochr â’u hymrwymiadau gwaith
 • Mae pob gofalwr yn derbyn cefnogaeth i gyrraedd eu nodau ym myd addysg, ac i barhau i dderbyn addysg os ydynt yn dymuno gwneud hynny
 • Mae gan bob gofalwr a'r unigolion y maent yn gofalu amdanynt fynediad at gyfleoedd hamdden addas a chynhwysol
 • Mae gofalwyr yn cymryd rhan weithredol yn y gwaith o gynllunio a siapio gwasanaethau

   

  Canlyniadau a Ddymunir:

 • Gofalwyr yn fwy gwydn ac annibynnol
 • Gofalwyr yn derbyn gwybodaeth ac yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth o fewn eu cymunedau
 • Gofalwyr yn gallu byw bywydau llawn
 • Gofalwyr yn gallu gofalu yn hirach, os ydynt yn dymuno gwneud hynny
 • Dinasyddion Sir Ddinbych a’r rheiny sy’n gweithio yn y sir yn meddu ar well dealltwriaeth o bwysigrwydd cefnogi gofalwyr
Beth ydym ni eisiau ei wybod?

Pa wybodaeth sydd arnom ni ei hangen? 

Os ydych chi, neu os fuoch chi erioed, yn gofalu am aelod o’ch teulu neu ffrind gwerthfawrogem petaech yn treulio ychydig o amser yn cwblhau ein harolwg. Ni ddylai gymryd llawer o amser, a gallwch wneud rhan ohono a dod yn ôl i’w orffen yn ddiweddarach os yw hynny’n haws. Y cwbl fydd arnoch chi angen ei wneud fydd cadw’r arolwg cyn i chi adael y dudalen.

Hoffem wybod pa broblemau rydych chi wedi eu profi wrth geisio derbyn gwybodaeth, cyngor a chymorth i’ch helpu chi ymgymryd â’ch dyletswyddau gofalu. Mae arnom ni eisiau gwella’r gefnogaeth rydym ni'n ei chynnig i ofalwyr yn Sir Ddinbych, ac i wneud hynny mae arnom angen eich cymorth chi.