Ymgynghoriadau cyfredol ac arfaethedig


Teitl yr ymgynghoriad Adran/Gwasanaeth Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen     
View more details for consultation Cais i ddod yn safle cymeradwy ar gyfer priodasau - The Chainbridge Hotel, Llangollen Cais i ddod yn safle cymeradwy ar gyfer priodasau - The Chainbridge Hotel, Llangollen Cyngor Sir Ddinbych 29 Ebr 2019 21 Mai 2019
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

Cyngor Sir Ddinbych

Deddf Priodasau 1949

Deddf Partneriaeth Sifil 2004

Rhoddir rhybudd yn unol â’r uchod fod cais wedi’i gyflwyno gan SEAMUS O’KEEFFE ar gyfer ei eiddo a adwaenir fel THE CHAINBRIDGE HOTEL, LLANGOLLEN am ganiatâd i Weinyddu Priodasau a Chofrestru Phartneriaethau Sifil yn yr Eiddo.

Bydd y Cais a’r cynllun ynghlwm ar gael i’w harchwilio am 21 diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn yn Swyddfa’r

Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd

Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Gall unrhyw unigolyn ysgrifennu gan cwblhau'r ymholiad isod neu at y cyfeiriad uchod yn ystod y cyfnod hwn i Wrthwynebu caniatáu’r cais, gyda’r rhesymau dros hynny.

 

G. Williams

Proper Officer

Beth ydym ni eisiau ei wybod?

Gall unrhyw unigolyn ysgrifennu gan cwblhau'r ymholiad isod neu at y cyfeiriad uchod yn ystod y cyfnod hwn i Wrthwynebu caniatáu’r cais, gyda’r rhesymau dros hynny.

Teitl yr ymgynghoriad Adran/Gwasanaeth Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen     
View more details for consultation Beth yw'r dyfodol ar gyfer Canol Tref y Rhyl? Beth yw'r dyfodol ar gyfer Canol Tref y Rhyl? Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata 16 Ebr 2019 31 Mai 2019
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

Yn 2018, fe siaradom gyda dros 1,500 o bobl i ganfod eu barn am Ganol Tref y Rhyl ar hyn o bryd a pha newidiadau yr hoffent eu gweld. Erbyn hyn, rydym wedi trefnu’r syniadau a phryderon hyn i themâu allweddol, ac wedi datblygu 8 Syniad Mawr, y dylai holl ddatblygiadau yng Nghanol y Dref yn y dyfodol ei gefnogi. Hoffwn wybod eich barn am y syniadau hyn.

Lawrlwythwch y deunyddiau arddangos a gadewch i ni wybod eich barn drwy gwblhau’r holiadur yn y ddolen isod.

Beth ydym ni eisiau ei wybod?
Teitl yr ymgynghoriad Adran/Gwasanaeth Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen     
View more details for consultation Cynllun Portffolio Eiddo Gofal Cynllun Portffolio Eiddo Gofal Cyfleusterau, Eiddo a Tai 15 Ebr 2019 31 Mai 2019
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

Rydym yn newid y ffordd rydym yn rheoli ein hasedau corfforol. Yn y dyfodol bydd ein tir a’n hadeiladau yn cael eu dosbarthu gyda mathau tebyg o eiddo, i un o wyth Cynllun Portffolio.

Fel rhan o’r broses rydym yn adolygu’r tir ac adeiladau o fewn bob cynllun portffolio, er mwyn sicrhau bod ein heiddo yn angenrheidiol ac yn addas ar gyfer darpariaeth ein gwasanaethau, nad ydynt yn ddiangen o gostus i'w cynnal, ac i sicrhau nad ydym yn colli cyfleoedd i’w rhannu gyda gwasanaethau cyhoeddus eraill a fyddai’n gwneud pethau’n fwy cyfleus i’n cwsmeriaid.

I rannu unrhyw sylw ynglyn a’r portffolio Gofal, gyrrwch ebost i CPEGofal@sirddinbych.gov.uk

Beth ydym ni eisiau ei wybod?

 

 

 

Teitl yr ymgynghoriad Adran/Gwasanaeth Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen     
View more details for consultation Gwella mynediad i mewn ac o gwmpas Canol Tref y Rhyl Gwella mynediad i mewn ac o gwmpas Canol Tref y Rhyl Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata 08 Ebr 2019 31 Mai 2019
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

Rydym wedi archwilio ffyrdd i wella sut mae traffig a phobl yn symud o amgylch Canol Tref y Rhyl.

IYn benodol, rydym wedi bod yn edrych ar y problemau presennol sy'n cynnwys:

- Roedd y system bresennol wedi cael ei ddylunio ar gyfer y gorfennol pan oedd llif trymach o'r dwyrain/gorllewin ar hyd A548
- Ciwiau hir o'r de (h.y. A525 Vale Road a'r A55) yn ystod adegau prysur
- Nifer cyfyngedig o groesfannau dros y lein rheilffordd
- Arwyddion cyfeirio gwael
- Anawterau mynediad parcio oherwydd ffyrdd anuniongyrchol o amgylch y system unffordd.
- Y nifer o oleuadau traffig
- Traffic ychwanegol oherwydd modurwyr yn 'chwilio am lefydd'
- Rhodfa'r Gorllewin a'r Dwyrain yn ffurfio 'rhwysttr' rhwng top y Stryd Fawr a'r traeth
- Mae angen cysylltiadau gwell rhwng y dref a Ffordd Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (NCN Route) 5 sy'n mynd ar hyd y promenâd

Mae'r gwaith yr ydym wedi'i gyflawni wedi arwain at yr atebion canlynol:
- Y Stryd Fawr i fod yn ddwyd ffordd rhywn Ffordd Brighton a Ffordd Wellington
- Tynnu parth cerddwyr y Stryd Fawr gan ganiataú traffig unffordd tau'r gogledd (i'r traeth) rhwng Ffordd Wellington a Rhodfa'r Gorllewin/Dwyrain

Bydd hyn yn:
- Haneru amseroedd teithio presennol rhwng pont Vale Road a'r Promenâd
- Haneru amseroedd teithio presennol rhwng pont Vale Road a maes parcio Ffordd Morley
- Lleihau ciwiau ar brynhawn dydd Sadwrn ar bont Vale Road i lai na hanner eu hyd presennol
- Gwneud hi'n haws a chynt i fynd o amgylch Canol Tref y Rhyl

Lawrlwythwch y deunyddiau arddangos a gadewch i ni wybod eich barn drwy gwblhau’r holiadur yn y ddolen isod.

Beth ydym ni eisiau ei wybod?
Teitl yr ymgynghoriad Adran/Gwasanaeth Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen     
View more details for consultation Cefnogi Gofalwyr sy'n Oedoilion yn Sir Ddinbych Cefnogi Gofalwyr sy'n Oedoilion yn Sir Ddinbych Gwasanaethau Cymorth Cymunedol 01 Ebr 2018 31 Maw 2022
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

Ydych chi, neu fuoch chi erioed, yn ofalwr yn chwilio am gymorth a gwybodaeth? Ydych chi’n trio jyglo byd gwaith efo dyletswyddau gofal yn eich amser sbâr?

Os yw hyn yn eich disgrifio chi, darllenwch ymlaen – byddem yn gwerthfawrogi eich adborth.

Un o flaenoriaethau Cyngor Sir Ddinbych yng Nghynllun Corfforaethol 2017-2022 yw gweithio gyda phobl a chymunedau i wella annibyniaeth a gwytnwch.

Amcan cyffredinol ein Prosiect Corfforaethol – Cefnogi Gofalwyr yn Sir Ddinbych – yw sicrhau bod yr holl ofalwyr yn Sir Ddinbych yn cael eu cefnogi’n dda.

Sylwch: Mae’r prosiect hwn yn ymwneud â chefnogi pobl sy’n darparu gofal di-dal i aelod o’u teulu a/neu ffrind, nid pobl a gyflogir i swydd ofalu e.e. gyda darparwr gofal cartref.

Pwy sy’n Ofalwr?

Os ydych chi’n darparu cymorth a chefnogaeth ddi-dâl yn rheolaidd ar gyfer perthynas, partner neu ffrind sy’n fregus, yn anabl, yn dioddef o broblemau corfforol neu iechyd meddwl, neu broblemau camddefnyddio sylweddau, yna rydych chi’n ofalwr.

 • Mae Cyngor Sir Ddinbych a’n cymunedau yn cydnabod pwysigrwydd a budd cefnogi gofalwyr
 • Mae gan ein dinasyddion sy’n ymgymryd â swyddi gofalu fynediad at wybodaeth, cyngor a chymorth o’r radd flaenaf i hyrwyddo eu lles personol
 • Mae gennym ni brosesau cadarn a llwybrau clir ar gyfer adnabod gofalwyr sydd angen cymorth
 • Mae’r Gwasanaeth Cymorth Cymunedol yn ymateb yn effeithiol i anghenion cefnogi gofalwyr sydd angen cymorth statudol
 • Mae’r trydydd sector yn cynnig ystod o wasanaethau ataliol ar gyfer gofalwyr
 • Mae gofalwyr a gyflogir gan Gyngor Sir Ddinbych yn derbyn cefnogaeth i reoli eu rolau gofalu ochr yn ochr â’u hymrwymiadau gwaith
 • Mae pob gofalwr yn derbyn cefnogaeth i gyrraedd eu nodau ym myd addysg, ac i barhau i dderbyn addysg os ydynt yn dymuno gwneud hynny
 • Mae gan bob gofalwr a'r unigolion y maent yn gofalu amdanynt fynediad at gyfleoedd hamdden addas a chynhwysol
 • Mae gofalwyr yn cymryd rhan weithredol yn y gwaith o gynllunio a siapio gwasanaethau

   

  Canlyniadau a Ddymunir:

 • Gofalwyr yn fwy gwydn ac annibynnol
 • Gofalwyr yn derbyn gwybodaeth ac yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth o fewn eu cymunedau
 • Gofalwyr yn gallu byw bywydau llawn
 • Gofalwyr yn gallu gofalu yn hirach, os ydynt yn dymuno gwneud hynny
 • Dinasyddion Sir Ddinbych a’r rheiny sy’n gweithio yn y sir yn meddu ar well dealltwriaeth o bwysigrwydd cefnogi gofalwyr
Beth ydym ni eisiau ei wybod?

Pa wybodaeth sydd arnom ni ei hangen? 

Os ydych chi, neu os fuoch chi erioed, yn gofalu am aelod o’ch teulu neu ffrind gwerthfawrogem petaech yn treulio ychydig o amser yn cwblhau ein harolwg. Ni ddylai gymryd llawer o amser, a gallwch wneud rhan ohono a dod yn ôl i’w orffen yn ddiweddarach os yw hynny’n haws. Y cwbl fydd arnoch chi angen ei wneud fydd cadw’r arolwg cyn i chi adael y dudalen.

Hoffem wybod pa broblemau rydych chi wedi eu profi wrth geisio derbyn gwybodaeth, cyngor a chymorth i’ch helpu chi ymgymryd â’ch dyletswyddau gofalu. Mae arnom ni eisiau gwella’r gefnogaeth rydym ni'n ei chynnig i ofalwyr yn Sir Ddinbych, ac i wneud hynny mae arnom angen eich cymorth chi.