Ymgynghoriadau cyfredol ac arfaethedig


Teitl yr ymgynghoriad Adran/Gwasanaeth Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen     
View more details for consultation Gorchymun Gwahardd Aros, Llwytho a Dadlwytho Arfaethedig - A547 Meliden Road and Plas Uchaf Avenue Gorchymun Gwahardd Aros, Llwytho a Dadlwytho Arfaethedig - A547 Meliden Road and Plas Uchaf Avenue Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd 15 Ion 2020 07 Chwe 2020
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adrannau 1(1), 2(1) i (3), 4(2), a Rhan III a Rhan IV o Atodlen 9, Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984, a’r holl bwerau galluogi eraill i gyflwyno gwaharddiad ar aros, llwytho a dadlwytho cerbydau ar y darnau o ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod.

Mae'r Cyngor yn gwahoddi sylwadau a gwrthwynebiadau ar y bwriadau rhwng 15fed Ionawr 2020 a 7fed Chwefror 2020.

Mae copi o'r Gorchymyn arfaethedig a map sy'n dangos y darnau o ffordd y mae'r Gorchymyn yn berthnasol iddynt a datganiad o resymau'r Cyngor dros gynnig gwneud y Gorchymyn yn ar gael i lawrlwytho fel PDF, neu gellir archwilio yn ystod oriau swyddfa arferol yn Llyfrgell Prestatyn ac yn swydfeydd y sawl sy wedi llofnodi isod.

Beth ydym ni eisiau ei wybod?

Dylai ynrhyw berson sy'n dymuno roi sylwadau neu gwrthwynebiadau i'r Gorchymyn arfaethedig anfon datganiad ysgrifenedig o wrthwynebiad, gan nodi ar ba sail y'u gwneir. Gellir gwneud hynny drwy'r linc 'Dweud eich Dweud; (isod) neu drwy'r bost i:

Pennaeth Gwasanaethau Cyfriethiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ

Dylech gynnwys eich enw a chyfeiriad a dylid nodi y gall y Gyngor roi ystyriaeth i'e holl sylwadau sy'n cael eu derbyn yng ngŵydd y cyhoedd a gallai sylwedd unrhyw sylwadau ynghyd ag enw a chyfeiriad y person sy'n gwneud y sylwadau hynny fod ar gael i'r cyhoedd eu harchwilio.

Teitl yr ymgynghoriad Adran/Gwasanaeth Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen     
View more details for consultation Cynllun datblygu lleol newydd Sir Ddinbych – ymgynghoriad safleoedd ymgeisiol ychwanegol Cynllun datblygu lleol newydd Sir Ddinbych – ymgynghoriad safleoedd ymgeisiol ychwanegol Cyngor Sir Ddinbych 13 Ion 2020 13 Maw 2020
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymgynghori ar y safleoedd ymgeisiol ychwanegol sydd wedi’u cyflwyno i’w hystyried i gael eu cynnwys yng Nghynllun Datblygu Lleol Newydd Sir Ddinbych, 2018 i 2033.

Cyflwynwyd y safleoedd ymgeisiol ychwanegol mewn ymateb i’r ymgynghoriad ar y Strategaeth Ddrafft a Ffefrir, a gynhaliwyd rhwng 8 Gorffennaf a 31 Awst 2019.  Hoffai cynigwyr i’r Cyngor ystyried y safleoedd hyn i’w cynnwys fel dyraniadau posibl yn y CDLl nesaf.

Mae’n bwysig nodi nad oes unrhyw benderfyniad wedi’i wneud ar unrhyw un o’r safleoedd ymgeisiol ac NAD YDYNT yn geisiadau cynllunio. Y cyfan yw’r safleoedd ymgeisiol yw adlewyrchiad o’r hyn sydd wedi’i gyflwyno i Gyngor Sir Ddinbych i’w hystyried ar gyfer eu cynnwys fel dyraniadau yng Nghynllun Datblygu Lleol newydd Sir Ddinbych ar gyfer 2018 i 2033.

Mae rhestr lawn o’r safleoedd ymgeisiol ychwanegol ar gael ar wefan Cyngor Sir Ddinbych.

 

Beth ydym ni eisiau ei wybod?

Hoffai Cyngor Sir Ddinbych glywed eich barn am y safleoedd ymgeisiol ychwanegol sydd wedi’u cyflwyno i’w hystyried ar gyfer eu cynnwys o bosibl yng Nghynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych 2018 i 2033.  Rydym yn ymgynghori ar y safleoedd ymgeisiol ychwanegol hyn er mwyn rhoi cyfle i chi roi sylwadau amdanynt fel y gwnaethoch ar gyfer y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol wreiddiol.

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn croesawu sylwadau uniongyrchol ynglŷn ag ystyriaethau cynllunio ar y safleoedd ymgeisiol ychwanegol.

Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir ar gael i’r cyhoedd a byddant yn cael eu cynnwys yn adroddiad yr ymgynghoriad

Teitl yr ymgynghoriad Adran/Gwasanaeth Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen     
View more details for consultation Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (PSPO) Canol Tref y Rhyl Drafft Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (PSPO) Canol Tref y Rhyl Drafft Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd 13 Rhag 2019 19 Ion 2020
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

Rydym yn ymgynghori ar Orchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus Canol Tref y Rhyl.

O ganlyniad i gynnydd mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghanol Tref y Rhyl y bwriad yw rhoi gorchymyn yn ei le sydd yn atal ac yn delio gydag unigolion a grwpiau sydd yn achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol trwy yfed alcohol, cardota ac ymgynnull mewn grwpiau sydd yn achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol.

GORCHYMYN DIOGELU MANNAU CYHOEDDUS CYNGOR SIR DDINBYCH Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 (Pennod 2) TREF Y RHYL. Rhoddir rhybudd drwy hyn fod Cyngor Sir Ddinbych (“y Cyngor”) yn arfer trwy ei bwerau o dan Adrannau 59, 63 a 72 o Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddau a Phlismona 2014 (“y Ddeddf”) a phob pŵer arall sy’n galluogi, yn cynnig gwneud y  gorchymyn Ymddygiad Gwrthgymdeithasol canlynol.

1.  Gall unigolyn awdurdodedig wneud cais fod unigolyn neu grŵp o fewn ardal gyfyngedig wasgaredig, lle mae amheuaeth deg fod unrhyw unigolyn yn y grŵp hynny yn achosi, neu’n debygol o achosi niwsans, gofid, aflonyddwch neu loes i unrhyw unigolyn arall.

 2. Mae unigolyn ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael ei wahardd rhag aros (un ai fel unigolyn neu mewn grŵp neu ddau neu fwy o bobl) yn yr ardal gyfyngedig ar ôl i unigolyn awdurdodedig ofyn i’r grŵp wahanu a pheidio â dychwelyd am gyfnod penodol hyd at 48 awr.

3. Unigolyn wedi’i wahardd rhag loetran mewn drysau siopau mewn ardal gyfyngedig, gyda’r bwriad amlwg o achosi niwsans, gofid, aflonyddwch neu loes.

 4. Unigolyn wedi’i wahardd rhag loetran yn yr ardal gyfyngedig ac sydd wedi meddwi ar alcohol neu gymryd cyffuriau.

 Cardota

1. Unigolyn wedi’i wahardd rhag gofyn i unrhyw unigolyn arall am arian drwy gardota a’u gwahardd rhag sefyll mewn lle penodol i gardota.

 2. Unigolyn wedi’i wahardd rhag eistedd i lawr ar y llawr am gyfnodau o amser lle mae’n ymddangos eu bod nhw’n cardota, neu’n bwriadu cardota.

 Yfed ar y Stryd

 1. Unigolyn wedi’i wahardd rhag meddu ar gynhwysydd alcohol agored mewn man cyhoeddus (hyd yn oed os yw’r cynhwysydd yn wag) o fewn ardal gyfyngedig dan orchymyn diogelu mannau cyhoeddus.

2. Gwahardd meddu ar gynhwysydd o alcohol heb ei agor mewn man cyhoeddus o fewn ardal gyfyngedig mewn amgylchiadau o’r fath a fyddai’n arwain at unigolyn rhesymol i amau fod y cynhwysydd yn debygol o gael ei agor a’i yfed mewn man cyhoeddus o fewn yr ardal gyfyngedig.

3. Disgwylir i unigolyn ildio unrhyw alcohol yn eu meddiant pan ofynnir iddynt wneud hynny gan unigolyn awdurdodedig yn yr ardal gyfyngedig.

Beth ydym ni eisiau ei wybod?

Byddem yn croesawu eich barn a’ch sylwadau. Gallwch lawrlwytho drafft o’r Gorchymyn a map o’r ardal. Mae’r ardal gyfyngedig wedi’i amlygu mewn glas ar y map isod. Gallwch anfon adborth ar y ffurflen ar-lein neu yn ysgrifenedig i Flwch Post 62, Rhuthun, LL15 1AZ.

Teitl yr ymgynghoriad Adran/Gwasanaeth Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen     
View more details for consultation Cynllunio Cymunedol – Ffermydd Gwynt Cynllunio Cymunedol – Ffermydd Gwynt Gwella Busnes a Moderneiddio 01 Medi 2019 31 Awst 2020
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

Cynllunio Cymunedol – Ffermydd Gwynt

Bydd y prosiect yn ein helpu ni i gyflawni blaenoriaeth ein Cynllun Corfforaethol yn ymwneud â Chymunedau Cryf, mae'r Cyngor yn gweithio gyda phobl a chymunedau i fagu annibyniaeth a chadernid. Gallwch ddarllen mwy am ein Cynllun Corfforaethol 2017-22 drwy glicio yma.

Beth fydd prosiect Cynllunio Cymunedol – Ffermydd Gwynt yn ein helpu i gyflawni?

Prif amcanion y prosiect Cynllunio Cymunedol – Ffermydd Gwynt yw i:

 • Helpu cymunedau cymwys yn Sir Ddinbych i wireddu’r budd uchaf posib o Gronfeydd Cymunedol Ffermydd Gwynt Clocaenog a Brenig.
 • Darparu canllawiau i grwpiau cymwys i weithredu prosiectau cadarn, dyfeisgar ac sy’n cael effaith sy’n fwy tebygol o sicrhau arian grant o Gronfeydd Ffermydd Gwynt Clocaenog a Brenig.
 • Rhannu enghreifftiau o arfer da yn ymwneud â datblygu cymunedol ar draws Sir Ddinbych.

Beth rydym yn ei gynnig i’n helpu i gyflawni ein hamcanion?

Rydym yn cynnig:

 • Cynyddu capasiti ein Hadnodd Datblygu Cymunedol i gyd-fynd gyda lansio Cronfeydd Budd Cymunedol Ffermydd Gwynt Brenig a Chlocaenog.
 • Cynnig cefnogaeth datblygu cymunedol pwrpasol ac sy'n galluogi i grwpiau sy’n datblygu syniadau o ran prosiect cymunedol.
 • Trefnu a chefnogi gweithdai a digwyddiadau lle mae arweiniad a rhannu gwybodaeth yn ymwneud â datblygu cymunedol yn cael ei hyrwyddo.

 

Beth ydym ni eisiau ei wybod?

Ydych chi’n credu fod ein hymagwedd yn gywir? Dywedwch wrthym beth yw eich barn.

Fe hoffem gael gwybod beth yw eich barn am ein cynigion. Defnyddiwch ddolen yr arolwg i gysylltu â ni a rhoi gwybod i ni os ydych yn credu fod yna unrhyw beth yr ydym wedi ei anghofio, unrhyw ffordd y gallwn gyflawni ein prosiect yn well neu os fyddai gennych ddiddordeb mewn cydweithio gyda ni ar hyn.

Sut y byddwn yn rhoi adborth yn ôl i chi:

Bydd adroddiad ar y prosiect arfaethedig hwn yn cael ei lwytho i Borth Sgwrs y Sir. Byddwch yn gallu dod o hyd i hwn yn yr adran Dywedoch Chi, Gwnaethom Ni.

Teitl yr ymgynghoriad Adran/Gwasanaeth Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen     
View more details for consultation Cefnogi Gofalwyr sy'n Oedoilion yn Sir Ddinbych Cefnogi Gofalwyr sy'n Oedoilion yn Sir Ddinbych Gwasanaethau Cymorth Cymunedol 01 Ebr 2018 31 Maw 2022
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

Ydych chi, neu fuoch chi erioed, yn ofalwr yn chwilio am gymorth a gwybodaeth? Ydych chi’n trio jyglo byd gwaith efo dyletswyddau gofal yn eich amser sbâr?

Os yw hyn yn eich disgrifio chi, darllenwch ymlaen – byddem yn gwerthfawrogi eich adborth.

Un o flaenoriaethau Cyngor Sir Ddinbych yng Nghynllun Corfforaethol 2017-2022 yw gweithio gyda phobl a chymunedau i wella annibyniaeth a gwytnwch.

Amcan cyffredinol ein Prosiect Corfforaethol – Cefnogi Gofalwyr yn Sir Ddinbych – yw sicrhau bod yr holl ofalwyr yn Sir Ddinbych yn cael eu cefnogi’n dda.

Sylwch: Mae’r prosiect hwn yn ymwneud â chefnogi pobl sy’n darparu gofal di-dal i aelod o’u teulu a/neu ffrind, nid pobl a gyflogir i swydd ofalu e.e. gyda darparwr gofal cartref.

Pwy sy’n Ofalwr?

Os ydych chi’n darparu cymorth a chefnogaeth ddi-dâl yn rheolaidd ar gyfer perthynas, partner neu ffrind sy’n fregus, yn anabl, yn dioddef o broblemau corfforol neu iechyd meddwl, neu broblemau camddefnyddio sylweddau, yna rydych chi’n ofalwr.

 • Mae Cyngor Sir Ddinbych a’n cymunedau yn cydnabod pwysigrwydd a budd cefnogi gofalwyr
 • Mae gan ein dinasyddion sy’n ymgymryd â swyddi gofalu fynediad at wybodaeth, cyngor a chymorth o’r radd flaenaf i hyrwyddo eu lles personol
 • Mae gennym ni brosesau cadarn a llwybrau clir ar gyfer adnabod gofalwyr sydd angen cymorth
 • Mae’r Gwasanaeth Cymorth Cymunedol yn ymateb yn effeithiol i anghenion cefnogi gofalwyr sydd angen cymorth statudol
 • Mae’r trydydd sector yn cynnig ystod o wasanaethau ataliol ar gyfer gofalwyr
 • Mae gofalwyr a gyflogir gan Gyngor Sir Ddinbych yn derbyn cefnogaeth i reoli eu rolau gofalu ochr yn ochr â’u hymrwymiadau gwaith
 • Mae pob gofalwr yn derbyn cefnogaeth i gyrraedd eu nodau ym myd addysg, ac i barhau i dderbyn addysg os ydynt yn dymuno gwneud hynny
 • Mae gan bob gofalwr a'r unigolion y maent yn gofalu amdanynt fynediad at gyfleoedd hamdden addas a chynhwysol
 • Mae gofalwyr yn cymryd rhan weithredol yn y gwaith o gynllunio a siapio gwasanaethau

   

  Canlyniadau a Ddymunir:

 • Gofalwyr yn fwy gwydn ac annibynnol
 • Gofalwyr yn derbyn gwybodaeth ac yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth o fewn eu cymunedau
 • Gofalwyr yn gallu byw bywydau llawn
 • Gofalwyr yn gallu gofalu yn hirach, os ydynt yn dymuno gwneud hynny
 • Dinasyddion Sir Ddinbych a’r rheiny sy’n gweithio yn y sir yn meddu ar well dealltwriaeth o bwysigrwydd cefnogi gofalwyr
Beth ydym ni eisiau ei wybod?

Pa wybodaeth sydd arnom ni ei hangen? 

Os ydych chi, neu os fuoch chi erioed, yn gofalu am aelod o’ch teulu neu ffrind gwerthfawrogem petaech yn treulio ychydig o amser yn cwblhau ein harolwg. Ni ddylai gymryd llawer o amser, a gallwch wneud rhan ohono a dod yn ôl i’w orffen yn ddiweddarach os yw hynny’n haws. Y cwbl fydd arnoch chi angen ei wneud fydd cadw’r arolwg cyn i chi adael y dudalen.

Hoffem wybod pa broblemau rydych chi wedi eu profi wrth geisio derbyn gwybodaeth, cyngor a chymorth i’ch helpu chi ymgymryd â’ch dyletswyddau gofalu. Mae arnom ni eisiau gwella’r gefnogaeth rydym ni'n ei chynnig i ofalwyr yn Sir Ddinbych, ac i wneud hynny mae arnom angen eich cymorth chi.

 

 

Teitl yr ymgynghoriad Adran/Gwasanaeth Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen     
View more details for consultation Datganiad Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol Cyngor Sir Ddinbych Datganiad Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol Cyngor Sir Ddinbych Cyngor Sir Ddinbych 21 Ion 2020 25 Chwe 2020
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

Ynglŷn â Datganiad Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol Cyngor Sir Ddinbych

Roedd Cyngor Sir Ddinbych wedi datgan Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol ar 2 Gorffennaf 2019 ac ers hynny bu’n datblygu ei gynlluniau i fod yn Gyngor di-garbon net ac ecolegol bositif erbyn 2030 fan bellaf.

 

Beth ydyn ni’n bwriadu ei wneud

Mae Datganiad Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol y Cyngor wedi’i ddehongli ar gyfer y blaenoriaethau canlynol i’r Cyngor:

 • I’r Cyngor fod yn sefydliad di-garbon net erbyn 2030 fan bellaf. 
 • I’r Cyngor fod yn sefydliad ecolegol bositif erbyn 2030 fan bellaf.

I gael disgrifiad byr ar y ddwy flaenoriaeth yma, gweler isod.  Bydd hyn yn cael ei ddatblygu ymhellach gan swyddogion yn y misoedd nesaf ar ôl derbyn eich adborth.

 

Beth ydym yn ei olygu wrth ddweud “I’r Cyngor fod yn sefydliad di-garbon net erbyn 2030 fan bellaf”. 

Rydym yn golygu cyfanswm yr allyriadau garbon fel sefydliad o  scope 1, 2 and 3 sources  yn cyfateb neu’n llai na’r cyfanswm carbon a amsugnir gan goed, cynefin a threfn rheoli tir ar dir sy’n eiddo i’r Cyngor.

Bydd y canolbwynt ar leihau ein hallyriadau carbon i ddechrau mor bell ac mor gyflym ag sy’n ymarferol ac yn bragmatig. Ni fyddwn yn gallu dadgarboneiddio yn llwyr a byddwn yn ceisio gosod yn erbyn gweddill ein ôl troed carbon drwy gynyddu nifer ac/neu grynodiad o goed, cynefin a threfn rheoli tir sy’n amsugno carbon. Byddwn yn cymryd cyfleoedd i wneud gwaith dal a storio carbon sy’n cyfrannu at ein huchelgeisiau ecolegol bositif ac i’r gwrthwyneb.

 

Beth ydyn ni’n ei olygu wrth ddweud “I’r Cyngor fod yn sefydliad ecolegol bositif erbyn 2030 fan bellaf”.

Rydym yn golygu sut yr ydym yn cynnal ein busnes i gyd – y prosiectau, gweithrediadau ac ymyrraeth a ymgymerir gennym fel sefydliad – darparu ecosystemau sy’n amrywiol, wedi eu cysylltu, yn addasadwy ac yn gryf ac i’r raddfa a chyflwr sy’n cynnal ac yn gwella bioamrywiaeth.

Defnyddir dull prosiect fesul prosiect, ymyrraeth fesul ymyrraeth, gweithgaredd fesul gweithgaredd.   Gyda phob prosiect, ymyrraeth neu weithgaredd a ymgymerir gan y Cyngor, disgwylir i swyddogion adolygu’r gwerth bioamrywiaeth ac effaith a darparu’r weithgaredd mewn ffordd sy’n darparu effaith gadarnhaol i ecoleg.  Byddwn yn cymryd cyfleoedd i wneud gwaith ecolegol bositif sy’n cyfrannu at ein gofynion dal a storio carbon ac i’r gwrthwyneb.

 

Beth nesaf?

Bydd y Cyngor yn llunio cynllun gweithredu 9 mlynedd fydd yn cynnwys camau sydd eu hangen bob blwyddyn i’r Cyngor gwrdd â’i amcanion i fod yn ddi-garbon net ac yn ecolegol bositif erbyn 2030.  Hoffem glywed eich barn ar gyfer camau i’w cynnwys yn y cynllun gweithredu hwn. 

Beth ydym ni eisiau ei wybod?

Hoffem glywed eich adborth ar amcanion y Cyngor i fod yn Gyngor di-garbon net ac yn ecolegol bositif erbyn 2030.

Hefyd, hoffem glywed eich syniadau ar gyfer unrhyw gamau penodol y gellir eu cynnwys yn y cynllun gweithredu 9 mlynedd a gynhyrchir gennym.

 

Gallwch roi eich barn a/neu eich syniadau drwy’r dulliau canlynol:

 1. Dewch draw i’n Cyfarfod Cyhoeddus a gynhelir ar 25 Chwefror 5pm-7pm.  Am fwy o wybodaeth, gweler y rhestr digwyddiad ar y dudalen hon.  Er mwyn cofrestru i fynychu, gallwch lenwi’r ffurflen ar-lein, ar y dudalen hon, erbyn dydd Llun 10 Chwefror. 
 2. Os nad ydych yn gallu mynychu’r Cyfarfod Cyhoeddus naill ai’n bersonol neu o bell, gallwch gyflwyno cwestiwn/cwestiynau i’w darllen ar eich rhan yn y digwyddiad drwy lenwi ffurflen ar-lein “Gofyn Cwestiwn” ar y dudalen hon erbyn dydd Llun, 24 Chwefror.
 3. Gallwch ddarparu adborth cyffredinol ar ein cynlluniau a darparu unrhyw syniadau ar gyfer camau penodol ein cynllun gweithredu 9 mlynedd drwy lenwi’r ffurflen ar-lein “Eich Adborth”, ar y dudalen hon, erbyn dydd Mawrth, 25 Chwefror.