Ymgynghoriadau cyfredol ac arfaethedig


Teitl yr ymgynghoriad Adran/Gwasanaeth Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen     
View more details for consultation Ymateb Cludiant Cynaliadwy Y Rhyl i’r COVID-19 Ymateb Cludiant Cynaliadwy Y Rhyl i’r COVID-19 Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd 22 Rhag 2020 30 Ion 2021
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

A yw COVID-19 wedi newid sut mae'r Rhyl yn meddwl am gludiant?

Mae pandemig presennol y COVID-19 wedi cael effaith enfawr ar sut ydym i gyd yn meddwl am lawer o’r pethau mwyaf sylfaenol, gan gynnwys sut fyddwn yn teithio. Yn ystod wythnosau cynnar y ‘cyfyngiadau’ cyntaf (Mawrth / Ebrill 2020) nododd Llywodraeth Cymru fod llawer o drefi wedi gweld cynnydd mewn pobl yn dewis cerdded neu feicio fel eu prif fath o gludiant, yn ogystal â gwelliant yn ansawdd yr awyr wrth adael niferoedd mawr o gerbydau llygru gartref. Roedd Llywodraeth Cymru’n awyddus i sicrhau bod y newidiadau cadarnhaol hyn a wnaed yn rhai cynaliadwy at y dyfodol. Ym mis Mai 2020, galwodd Llywodraeth Cymru ar awdurdodau lleol i fynegi diddordeb mewn cynnig am gyllid i wneud newidiadau byrdymor, dros dro i ganol trefi a fyddai’n annog pobl i deithio’n fwy llesol, a’i gwneud yn haws i gynnal mesurau cadw pellter cymdeithasol. Paratôdd a chyflwynodd Cyngor Sir Ddinbych fynegiadau o ddiddordeb ar gyfer cynlluniau arfaethedig yn Llangollen, Rhuthun, Dinbych a’r Rhyl.

Y cynnig a gyflwynwyd ar gyfer Y Rhyl oedd gosod 'diffynyddion lonydd' ar rannau o Bodfor Street, Queen Street, Ffordd Wellington a West Parade. Byddai'r mesurau hyn yn:

 • Ehangu palmentydd mewn ardaloedd lle maent yn gul
 • Cefnogi rhai tafarndai, caffis a bwytai yn ardal canol y dref i greu mannau eistedd y tu allan i'w cwsmeriaid
 • Annog a chefnogi cymudwyr a thrigolion i ddewis teithio llesol (cerdded neu feicio) fel eu prif ddull o fynd o amgylch y dref

Wrth gael cytundeb i’r cymorth ariannol mewn egwyddor, lansiodd y Cyngor ymgynghoriadau ar bob un o’r pedwar cynllun arfaethedig - rhwng 10fed Gorffennaf a 26ain Gorffennaf 2020. Cafodd yr ymgynghoriad ar gyfer Y Rhyl gyfanswm o 32 ymateb, gyda rhyw 65% o atebwyr yn cefnogi’r cynigion. Gallwch weld yr ymgynghoriad ac adroddiadau cryno drwy’r ddolen isod:

Darganfod ‘normal newydd’ ar gyfer canol tref Y Rhyl (mae’n agor mewn tab newydd)

Beth ydym ni eisiau ei wybod?

Trafodwyd y cynigion yn Y Rhyl gan Grŵp Aelodau’r Ardal (MAG) ar gyfer Y Rhyl, grŵp o Gynghorwyr Sir yn cynrychioli Y Rhyl a’r cylch. Cymeradwyodd MAG Y Rhyl i’r Aelod Arweiniol ar Wastraff, Cludiant a’r Amgylchedd y gwnaed penderfyniad i fwrw ymlaen gyda’r cynllun, a gefnogwyd yn rhannol gan yr ymatebion cymunedol ffafriol a dderbyniwyd.

Erbyn hyn gorffennwyd y gwaith ar osod y cynllun dros dro ac mae’r Cyngor bellach yn dechrau cyfnod ‘cadw golwg’ ar y prosiect arbrofol hwn. Byddem yn croesawu’n fawr iawn eich ymateb i’r cynllun arbrofol hwn, a dysgu am eich profiadau o fyw yn, gweithio yn neu ymweld â'r Rhyl. Ein bwriad yw lansio arolygon ymateb newydd bob rhyw 8-10 wythnos nes daw’r cyfnod arbrofol i ben. Bydd gwneud hyn yn caniatáu i ni ddeall effaith y cynllun ar adegau gwahanol o’r flwyddyn, a bydd hefyd yn caniatáu i ni roi adroddiad i chi’n rheolaidd.

 

 Dywedwch eich barn wrthym

Mae gennym ddiddordeb yn eich profiadau o gyrchu canol tref Llangollen nawr bod y cynllun dros dro’n bodoli. Mae croeso i bawb adael ymateb mor aml ag y dymunant; fodd bynnag byddai gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan bobl a gyfranogodd yn ein hymgynghoriad blaenorol ar y cynllun dros dro hwn, yn ôl ym mis Gorffennaf 2020.

Byddwn yn lansio arolwg newydd bob rhyw 8-10 wythnos ac, felly, peidiwch ag anghofio dewis derbyn diweddariadau ar ddiwedd yr arolwg os oes gennych ddiddordeb mewn derbyn hysbysiadau pan fydd yr arolwg nesaf yn fyw, neu pan fyddwn yn cyhoeddi unrhyw adroddiadau / canfyddiadau.

Teitl yr ymgynghoriad Adran/Gwasanaeth Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen     
View more details for consultation Ymateb Cludiant Cynaliadwy Llangollen i’r COVID-19 Ymateb Cludiant Cynaliadwy Llangollen i’r COVID-19 Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd 18 Rhag 2020 30 Ion 2021
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

A yw COVID-19 wedi newid sut mae Llangollen yn meddwl am gludiant?

Mae pandemig presennol y COVID-19 wedi cael effaith enfawr ar sut ydym i gyd yn meddwl am lawer o’r pethau mwyaf sylfaenol, gan gynnwys sut fyddwn yn teithio. Yn ystod wythnosau cynnar y ‘cyfyngiadau’ cyntaf (Mawrth / Ebrill 2020) nododd Llywodraeth Cymru fod llawer o drefi wedi gweld cynnydd mewn pobl yn dewis cerdded neu feicio fel eu prif fath o gludiant, yn ogystal â gwelliant yn ansawdd yr awyr wrth adael niferoedd mawr o gerbydau llygru gartref. Roedd Llywodraeth Cymru’n awyddus i sicrhau bod y newidiadau cadarnhaol hyn a wnaed yn rhai cynaliadwy at y dyfodol. Ym mis Mai 2020, galwodd Llywodraeth Cymru ar awdurdodau lleol i fynegi diddordeb mewn cynnig am gyllid i wneud newidiadau byrdymor, dros dro i ganol trefi a fyddai’n annog pobl i deithio’n fwy llesol, a’i gwneud yn haws i gynnal mesurau cadw pellter cymdeithasol. Paratôdd a chyflwynodd Cyngor Sir Ddinbych fynegiadau o ddiddordeb ar gyfer cynlluniau arfaethedig yn Llangollen, Rhuthun, Dinbych a’r Rhyl.

 

Y cynnig a gyflwynwyd ar gyfer Llangollen oedd gosod 'diffynyddion lonydd' ar rannau o Abbey Road a Castle Street, i gau'r ffordd gyswllt rhwng Heol y Berwyn a Stryd y Neuadd (yr A5), ac i wrthdroi cyfeiriad llif cerbydau ar Stryd y Bont. Byddai'r mesurau hyn yn:

 • Ehangu palmentydd mewn ardaloedd lle maent yn gul
 • Cefnogi rhai tafarndai, caffis a bwytai yn ardal canol y dref i greu mannau eistedd y tu allan i'w cwsmeriaid
 • Annog cymudwyr i beidio â defnyddio ardaloedd prysur i gerddwyr fel 'rhediad rat' i gymudwyr
 • Annog a chefnogi cymudwyr a thrigolion i ddewis teithio llesol (cerdded neu feicio) fel eu prif ddull o fynd o amgylch y dref
 • Annog a chefnogi cymudwyr, trigolion a thwristiaid i ddewis teithio llesol (cerdded neu feicio) fel eu prif ddull o fynd o amgylch y dref

Wrth gael cytundeb i’r cymorth ariannol mewn egwyddor, lansiodd y Cyngor ymgynghoriadau ar bob un o’r pedwar cynllun arfaethedig - rhwng 10fed Gorffennaf a 26ain Gorffennaf 2020. Cafodd yr ymgynghoriad ar gyfer Llangollen gyfanswm o 91 ymateb, gyda rhyw 65% o atebwyr yn cefnogi’r cynigion. Gallwch weld yr ymgynghoriad ac adroddiadau cryno drwy’r ddolen isod:

Darganfod ‘normal newydd’ ar gyfer canol tref Llangollen (mae’n agor mewn tab newydd)

Beth ydym ni eisiau ei wybod?

Trafodwyd y cynigion yn Llangollen gan Grŵp Aelodau’r Ardal (MAG) ar gyfer Llangollen, grŵp o Gynghorwyr Sir yn cynrychioli Llangollen a’r cylch. Cymeradwyodd MAG Llangollen i’r Aelod Arweiniol ar Wastraff, Cludiant a’r Amgylchedd y gwnaed penderfyniad i fwrw ymlaen gyda’r cynllun, a gefnogwyd yn rhannol gan yr ymatebion cymunedol ffafriol a dderbyniwyd.

Erbyn hyn gorffennwyd y gwaith ar osod y cynllun dros dro ac mae’r Cyngor bellach yn dechrau cyfnod ‘cadw golwg’ ar y prosiect arbrofol hwn. Byddem yn croesawu’n fawr iawn eich ymateb i’r cynllun arbrofol hwn, a dysgu am eich profiadau o fyw yn, gweithio yn neu ymweld â Llangollen. Ein bwriad yw lansio arolygon ymateb newydd bob rhyw 8-10 wythnos nes daw’r cyfnod arbrofol i ben. Bydd gwneud hyn yn caniatáu i ni ddeall effaith y cynllun ar adegau gwahanol o’r flwyddyn, a bydd hefyd yn caniatáu i ni roi adroddiad i chi’n rheolaidd.

 

 Dywedwch eich barn wrthym

Mae gennym ddiddordeb yn eich profiadau o gyrchu canol tref Llangollen nawr bod y cynllun dros dro’n bodoli. Mae croeso i bawb adael ymateb mor aml ag y dymunant; fodd bynnag byddai gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan bobl a gyfranogodd yn ein hymgynghoriad blaenorol ar y cynllun dros dro hwn, yn ôl ym mis Gorffennaf 2020.

Byddwn yn lansio arolwg newydd bob rhyw 8-10 wythnos ac, felly, peidiwch ag anghofio dewis derbyn diweddariadau ar ddiwedd yr arolwg os oes gennych ddiddordeb mewn derbyn hysbysiadau pan fydd yr arolwg nesaf yn fyw, neu pan fyddwn yn cyhoeddi unrhyw adroddiadau / canfyddiadau.

Teitl yr ymgynghoriad Adran/Gwasanaeth Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen     
View more details for consultation Ymateb Cludiant Cynaliadwy Rhuthun i’r COVID-19 Ymateb Cludiant Cynaliadwy Rhuthun i’r COVID-19 Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd 12 Tach 2020 31 Mai 2022
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

A yw COVID-19 wedi newid sut mae Rhuthun yn meddwl am gludiant?

Mae pandemig presennol y COVID-19 wedi cael effaith enfawr ar sut ydym i gyd yn meddwl am lawer o’r pethau mwyaf sylfaenol, gan gynnwys sut fyddwn yn teithio. Yn ystod wythnosau cynnar y ‘cyfyngiadau’ cyntaf (Mawrth / Ebrill 2020) nododd Llywodraeth Cymru fod llawer o drefi wedi gweld cynnydd mewn pobl yn dewis cerdded neu feicio fel eu prif fath o gludiant, yn ogystal â gwelliant yn ansawdd yr awyr wrth adael niferoedd mawr o gerbydau llygru gartref. Roedd Llywodraeth Cymru’n awyddus i sicrhau bod y newidiadau cadarnhaol hyn a wnaed yn rhai cynaliadwy at y dyfodol. Ym mis Mai 2020, galwodd Llywodraeth Cymru ar awdurdodau lleol i fynegi diddordeb mewn cynnig am gyllid i wneud newidiadau byrdymor, dros dro i ganol trefi a fyddai’n annog pobl i deithio’n fwy llesol, a’i gwneud yn haws i gynnal mesurau cadw pellter cymdeithasol. Paratôdd a chyflwynodd Cyngor Sir Ddinbych fynegiadau o ddiddordeb ar gyfer cynlluniau arfaethedig yn Rhuthun, Dinbych, Llangollen a’r Rhyl.

 

Y cynnig a gyflwynwyd ar gyfer Rhuthun oedd creu trefnau traffig unffordd yn Stryd y Farchnad (traffig yn llifo i lawr yr allt) a Stryd y Ffynnon (traffig yn llifo i fyny’r allt). Byddai hyn yn gwneud y canlynol:

• Lledu palmentydd mewn mannau lle maent yn gul
• Helpu rhai tafarnau, caffis a thai bwyta yng nghanol y dref i greu mannau i’w cwsmeriaid eistedd oddi allan
• Annog a chefnogi cymudwyr a thrigolion i ddewis teithio llesol (cerdded neu feicio) fel eu prif ffordd o symud o gwmpas y dref

Wrth gael cytundeb i’r cymorth ariannol mewn egwyddor, lansiodd y Cyngor ymgynghoriadau ar bob un o’r pedwar cynllun arfaethedig - rhwng 10fed Gorffennaf a 26ain Gorffennaf 2020. Cafodd yr ymgynghoriad ar gyfer Rhuthun gyfanswm o 606 ymateb, gyda rhyw 81% o atebwyr yn cefnogi’r cynigion. Gallwch weld yr ymgynghoriad ac adroddiadau cryno drwy’r ddolen isod:

Darganfod ‘normal newydd’ ar gyfer canol tref Rhuthun (mae’n agor mewn tab newydd)

Beth ydym ni eisiau ei wybod?

Trafodwyd y cynigion yn Rhuthun gan Grŵp Aelodau’r Ardal (MAG) ar gyfer Rhuthun, grŵp o Gynghorwyr Sir yn cynrychioli Rhuthun a’r cylch. Cymeradwyodd MAG Rhuthun i’r Aelod Arweiniol ar Wastraff, Cludiant a’r Amgylchedd y gwnaed penderfyniad i fwrw ymlaen gyda’r cynllun, a gefnogwyd yn rhannol gan yr ymatebion cymunedol ffafriol a dderbyniwyd.

Erbyn hyn gorffennwyd y gwaith ar osod y cynllun dros dro ac mae’r Cyngor bellach yn dechrau cyfnod ‘cadw golwg’ ar y prosiect arbrofol hwn. Byddem yn croesawu’n fawr iawn eich ymateb i’r cynllun arbrofol hwn, a dysgu am eich profiadau o fyw yn, gweithio yn neu ymweld â Rhuthun. Ein bwriad yw lansio arolygon ymateb newydd bob rhyw 8-10 wythnos nes daw’r cyfnod arbrofol i ben. Bydd gwneud hyn yn caniatáu i ni ddeall effaith y cynllun ar adegau gwahanol o’r flwyddyn, a bydd hefyd yn caniatáu i ni roi adroddiad i chi’n rheolaidd.

 

 Dywedwch eich barn wrthym

Mae gennym ddiddordeb yn eich profiadau o gyrchu canol tref Rhuthun nawr bod y cynllun dros dro’n bodoli. Mae croeso i bawb adael ymateb mor aml ag y dymunant; fodd bynnag byddai gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan bobl a gyfranogodd yn ein hymgynghoriad blaenorol ar y cynllun dros dro hwn, yn ôl ym mis Gorffennaf 2020.

Byddwn yn lansio arolwg newydd bob rhyw 8-10 wythnos ac, felly, peidiwch ag anghofio dewis derbyn diweddariadau ar ddiwedd yr arolwg os oes gennych ddiddordeb mewn derbyn hysbysiadau pan fydd yr arolwg nesaf yn fyw, neu pan fyddwn yn cyhoeddi unrhyw adroddiadau / canfyddiadau.

Teitl yr ymgynghoriad Adran/Gwasanaeth Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen     
View more details for consultation Mae pobl yn cael eu cynnwys wrth siapio a gwella gwasanaethau Mae pobl yn cael eu cynnwys wrth siapio a gwella gwasanaethau Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata 17 Chwe 2020 31 Maw 2022
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

Helo.

A hoffech chi gael eich cynnwys yn y penderfyniadau y mae’r cyngor yn ei wneud sy’n eich effeithio chi? Ydych chi’n ymwybodol o gyfleoedd presennol i gyfranogi?

Rydym ni (y cyngor) yn cynnal prosiect nes 31 Mawrth, 2022 o'r enw 'mae pobl yn cael eu cynnwys wrth siapio a gwella gwasanaethau’, ac o’r prosiect hwn, rydym yn gobeithio datblygu a ffurfioli dull o weithio tuag at gyfranogi ac ymgysylltu a fydd yn eich caniatáu i:

 • Deall sut, pryd a pham mae'r cyngor yn gwneud gwahanol benderfyniadau
 • Gwybod pa gyfleoedd sydd ar gael i gymryd rhan, ac i ba raddau
 • Teimlo eich bod yn cael cefnogaeth i gymryd rhan ym mhroses gwneud penderfyniadau’r Cyngor mewn modd sy’n ystyrlon ac yn addas i chi

 

Beth ydym ni eisiau ei wybod?

I gefnogi amcanion y prosiect hwn, byddwn yn cynnal gwaith ymchwil mewn camau dros y tair blynedd nesaf.

Blwyddyn 1 (dod i ben ar 31 Mawrth 2020)

Byddwn yn cynnal arolwg a fydd yn ein helpu ni i ddeall sut rydych yn teimlo am sut mae’r cyngor yn rheoli eich cyfranogiad neu gyfleoedd i ymgynghori ar hyn o bryd, sut rydych yn teimlo am gymryd rhan ym mhroses gwneud penderfyniadau’r cyngor, a pa fath o newidiadau yr hoffech eu gweld yn y dyfodol. O hyn, byddwn yn datblygu adroddiad argymhellion a chynllun gweithredu.

Blwyddyn 2 (dod i ben ar 31 Mawrth 2022)

Byddwn yn gweithio drwy’r argymhellion a’r cynlluniau gweithredu rydym wedi eu datblygu ym Mlwyddyn 1, ac yn cynnal arolwg arall, fel bod cyfle i chi ddweud os ydym ar y trywydd iawn ai peidio. O hyn, byddwn yn asesu ein hargymhellion a’r cynllun gweithredu ac yn eu diwygio fel y bo’r angen.

Blwyddyn 3 (dod i ben ar 31 Mawrth 2022)

Byddwn yn parhau i weithio o’n hargymhellion a’n cynlluniau gweithredu o Flynyddoedd 1 a 2, ac yn cynnal arolwg terfynol fel y gallwch ein helpu i fonitro ein cynnydd. O hyn, byddwn yn anelu i ddatblygu canllaw a chefnogaeth cynaliadwy, tymor hir, i staff a chymunedau er mwyn sicrhau bod cyfleoedd i gymryd rhan yn cael eu rheoli mewn ffordd sy'n ystyrlon ac o fudd i chi.

_______________________________________________________________

Diweddariad: Chwefror/Mawrth 2020

Gallwch ein helpu gyda'r cam cyntaf drwy gymryd yr Arolwg Blwyddyn 1 a fydd yn cael ei gysylltu isod tan y dyddiad cau terfynol, sef dydd Gwener, 20fed Mawrth. Ar ôl hyn, cadwch lygad allan am ddiweddariadau gan y byddwn yn adrodd yn ôl ar ddiwedd Ebrill 2020 ac yn rhoi gwybod i chi sut y gallwch barhau i gymryd rhan.

Gallwch gofrestru ar gyfer Y Panel (ein panel dinasyddion ar-lein) os hoffech chi dderbyn y newyddion diweddaraf ar y prosiect hwn hefyd.


______________________________________________________________

Teitl yr ymgynghoriad Adran/Gwasanaeth Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen     
View more details for consultation Cefnogi Gofalwyr sy'n Oedoilion yn Sir Ddinbych Cefnogi Gofalwyr sy'n Oedoilion yn Sir Ddinbych Gwasanaethau Cymorth Cymunedol 01 Ebr 2018 31 Maw 2022
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

Ydych chi, neu fuoch chi erioed, yn ofalwr yn chwilio am gymorth a gwybodaeth? Ydych chi’n trio jyglo byd gwaith efo dyletswyddau gofal yn eich amser sbâr?

Os yw hyn yn eich disgrifio chi, darllenwch ymlaen – byddem yn gwerthfawrogi eich adborth.

Un o flaenoriaethau Cyngor Sir Ddinbych yng Nghynllun Corfforaethol 2017-2022 yw gweithio gyda phobl a chymunedau i wella annibyniaeth a gwytnwch.

Amcan cyffredinol ein Prosiect Corfforaethol – Cefnogi Gofalwyr yn Sir Ddinbych – yw sicrhau bod yr holl ofalwyr yn Sir Ddinbych yn cael eu cefnogi’n dda.

Sylwch: Mae’r prosiect hwn yn ymwneud â chefnogi pobl sy’n darparu gofal di-dal i aelod o’u teulu a/neu ffrind, nid pobl a gyflogir i swydd ofalu e.e. gyda darparwr gofal cartref.

Pwy sy’n Ofalwr?

Os ydych chi’n darparu cymorth a chefnogaeth ddi-dâl yn rheolaidd ar gyfer perthynas, partner neu ffrind sy’n fregus, yn anabl, yn dioddef o broblemau corfforol neu iechyd meddwl, neu broblemau camddefnyddio sylweddau, yna rydych chi’n ofalwr.

 • Mae Cyngor Sir Ddinbych a’n cymunedau yn cydnabod pwysigrwydd a budd cefnogi gofalwyr
 • Mae gan ein dinasyddion sy’n ymgymryd â swyddi gofalu fynediad at wybodaeth, cyngor a chymorth o’r radd flaenaf i hyrwyddo eu lles personol
 • Mae gennym ni brosesau cadarn a llwybrau clir ar gyfer adnabod gofalwyr sydd angen cymorth
 • Mae’r Gwasanaeth Cymorth Cymunedol yn ymateb yn effeithiol i anghenion cefnogi gofalwyr sydd angen cymorth statudol
 • Mae’r trydydd sector yn cynnig ystod o wasanaethau ataliol ar gyfer gofalwyr
 • Mae gofalwyr a gyflogir gan Gyngor Sir Ddinbych yn derbyn cefnogaeth i reoli eu rolau gofalu ochr yn ochr â’u hymrwymiadau gwaith
 • Mae pob gofalwr yn derbyn cefnogaeth i gyrraedd eu nodau ym myd addysg, ac i barhau i dderbyn addysg os ydynt yn dymuno gwneud hynny
 • Mae gan bob gofalwr a'r unigolion y maent yn gofalu amdanynt fynediad at gyfleoedd hamdden addas a chynhwysol
 • Mae gofalwyr yn cymryd rhan weithredol yn y gwaith o gynllunio a siapio gwasanaethau

   

  Canlyniadau a Ddymunir:

 • Gofalwyr yn fwy gwydn ac annibynnol
 • Gofalwyr yn derbyn gwybodaeth ac yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth o fewn eu cymunedau
 • Gofalwyr yn gallu byw bywydau llawn
 • Gofalwyr yn gallu gofalu yn hirach, os ydynt yn dymuno gwneud hynny
 • Dinasyddion Sir Ddinbych a’r rheiny sy’n gweithio yn y sir yn meddu ar well dealltwriaeth o bwysigrwydd cefnogi gofalwyr
Beth ydym ni eisiau ei wybod?

Pa wybodaeth sydd arnom ni ei hangen? 

Os ydych chi, neu os fuoch chi erioed, yn gofalu am aelod o’ch teulu neu ffrind gwerthfawrogem petaech yn treulio ychydig o amser yn cwblhau ein harolwg. Ni ddylai gymryd llawer o amser, a gallwch wneud rhan ohono a dod yn ôl i’w orffen yn ddiweddarach os yw hynny’n haws. Y cwbl fydd arnoch chi angen ei wneud fydd cadw’r arolwg cyn i chi adael y dudalen.

Hoffem wybod pa broblemau rydych chi wedi eu profi wrth geisio derbyn gwybodaeth, cyngor a chymorth i’ch helpu chi ymgymryd â’ch dyletswyddau gofalu. Mae arnom ni eisiau gwella’r gefnogaeth rydym ni'n ei chynnig i ofalwyr yn Sir Ddinbych, ac i wneud hynny mae arnom angen eich cymorth chi.