Ymgynghoriadau cyfredol ac arfaethedig


Teitl yr ymgynghoriad Adran/Gwasanaeth Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen     
View more details for consultation Cynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych 2018-2033: Ymgynghoriad ynghylch y Strategaeth a Ffefrir Ddrafft Cynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych 2018-2033: Ymgynghoriad ynghylch y Strategaeth a Ffefrir Ddrafft Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd 08 Gorffennaf 2019 30 Awst 2019
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

 

Cymeradwyodd Cyngor Sir Ddinbych y Strategaeth CDLl Drafft a Ffafrir ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ar 14 Mai 2019.

 

Mae’r Strategaeth CDLl Drafft a Ffafrir yn cynrychioli’r cam ffurfiol cyntaf o gynhyrchu Cynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych newydd a chyfeirir ato fel y cam ‘Strategaeth a Ffafrir’.

 

Unwaith y bydd y fersiwn drafft terfynol o’r CDLl newydd wedi’i fabwysiadu gan y Cyngor, a disgwylir i hynny ddigwydd yn 2021, bydd CDLl newydd Sir Ddinbych yn gosod fframwaith ar gyfer twf a datblygiad yn y Sir ar gyfer y dyfodol hyd at 2033.

 

Mae’r ymgynghoriad Strategaeth Drafft a Ffafrir yn nodi’r materion defnydd tir allweddol sydd angen cyfeirio atynt yn y Sir. Mae’n cynnwys lefel cyffredinol y twf, yn fras lle bydd y twf yn cael ei gyfeirio, a nifer o bolisïau strategaeth.

 

Beth ydym ni eisiau ei wybod?

Rydym yn chwilio am eich sylwadau os mai'r Strategaeth Drafft a Ffafrir yw'r un cywir ar gyfer y Sir ac os yw’r holl faterion allweddol wedi’u hadnabod ac wedi derbyn sylw yn y ddogfen.

 

Rydym hefyd eisiau eich safbwyntiau ar y Gofrestr Safleoedd Ymgeiswyr, mae’r Gofrestr Safleoedd Ymgeiswyr yn cynnwys manylion yr holl safleoedd wedi eu derbyn ac mae'r rhain wedi'u rhestru yn ôl setliad ac yna yn ôl cyfeirnod y safle.  Ni ddylai’r ffaith fod safle wedi’i gynnwys yn y Gofrestr gael ei ddehongli fel ymrwymiad gan y Cyngor i symud ymlaen gydag unrhyw safle wedi'i gyflwyno yn y Cynllun Datblygu Lleol.

 

Gellir gweld y Strategaeth a Ffefrir Drafft drwy glicio yma

Gellir dod o hyd i'r Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol drwy glicio yma

 

Cysylltwch â’r Tîm Tai a Chynllunio Strategol os ydych angen rhagor o wybodaeth neu chyngor drwy anfon e-bost: polisicynllunio@sirddinbych.gov.uk neu cysylltwch â ni ar:  01824 706916.

Cynllunio Strategol a Thai

Cyngor Sir Ddinbych

Blwch Post 62,

Rhuthun,

LL15 9AZ

Teitl yr ymgynghoriad Adran/Gwasanaeth Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen     
View more details for consultation Mae adroddiad blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Mehefin 2019 yn drafft Mae adroddiad blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Mehefin 2019 yn drafft Cyngor Sir Ddinbych 03 Gorffennaf 2019 24 Gorffennaf 2019
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

Y rheswm dros adroddiad blynyddol Cyfarwyddwr y gwasanaethau cymdeithasol yw egluro'r hyn rydym yn ei wneud i wella gwasanaethau i bobl sy'n byw yn Sir Ddinbych.

Mae hyn yn cynnwys pobl sy'n gofyn am wybodaeth, cyngor a chymorth gan y gwasanaethau cymdeithasol a phobl a gofalwyr sy'n derbyn gofal a chymorth.

Rydym wedi ceisio gwneud yr adroddiad yn glir a chryno. Credwn ein bod wedi rhoi barn gytbwys ar ein perfformiad. Rydym wedi cynnwys pethau y gwyddom fod angen eu gwella yn ogystal â meysydd lle teimlwn ein bod eisoes wedi gwneud cynnydd da. 

Mae Llywodraeth Cymru yn cynghori ein bod yn gofyn i'n cymuned leol roi adborth i ni ar y ddogfen hon cyn iddi gael ei chwblhau, sef y rheswm dros yr arolwg hwn. Byddwn yn ceisio defnyddio adborth i wella'r ddogfen ar gyfer eleni a'r blynyddoedd i ddod.

 

Beth ydym ni eisiau ei wybod?

Hoffem rannu'r adroddiad drafft hwn â phob parti â diddordeb, p'un a ydych yn defnyddio ein gwasanaethau ar hyn o bryd ai peidio.

Rydym yn croesawu adborth ar:

• Arddull a chyflwyniad y ddogfen

• Cynnwys y ddogfen

• Os ydych yn teimlo ein bod wedi ymdrin â'r pynciau yr hoffech ddarllen amdanynt

• Y cysylltiadau ag adroddiadau eraill a gwybodaeth fanylach

 

Teitl yr ymgynghoriad Adran/Gwasanaeth Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen     
View more details for consultation Adolygiad o Ddosbarthiadau Pleidleisio a Mannau Pleidleisio Adolygiad o Ddosbarthiadau Pleidleisio a Mannau Pleidleisio Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd 01 Gorffennaf 2019 09 Awst 2019
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

O dan Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983, mae ar y Cyngor ddyletswydd i rannu ei ardal yn ddosbarthiadau pleidleisio a dynodi man pleidleisio i bob dosbarth. Mae hefyd yn gorfod adolygu’r trefniadau hyn yn barhaus. Cyflwynodd Deddf Gweinyddiaeth Etholiadau 2006 ddyletswydd ar bob awdurdod lleol ym Mhrydain i adolygu ei dosbarthiadau pleidleisio a’u mannau pleidleisio.

Beth ydym ni eisiau ei wybod?

Dylai unrhyw unigolyn neu sefydliad sy’n dymuno gwneud sylwadau am drefniadau dosbarthiadau pleidleisio a mannau pleidleisio o fewn ffin Cyngor Sir Ddinbych; neu ynglŷn â hygyrchedd gorsafoedd pleidleisio lenwi ffurflen adborth, neu yn ysgrifennedig at:

Mr Steve Price

Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd

Cyngor Sir Ddinbych

Blwch Post 62

Rhuthun, LL15 9AZ

Teitl yr ymgynghoriad Adran/Gwasanaeth Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen     
View more details for consultation Cefnogi Gofalwyr sy'n Oedoilion yn Sir Ddinbych Cefnogi Gofalwyr sy'n Oedoilion yn Sir Ddinbych Gwasanaethau Cymorth Cymunedol 01 Ebr 2018 31 Maw 2022
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

Ydych chi, neu fuoch chi erioed, yn ofalwr yn chwilio am gymorth a gwybodaeth? Ydych chi’n trio jyglo byd gwaith efo dyletswyddau gofal yn eich amser sbâr?

Os yw hyn yn eich disgrifio chi, darllenwch ymlaen – byddem yn gwerthfawrogi eich adborth.

Un o flaenoriaethau Cyngor Sir Ddinbych yng Nghynllun Corfforaethol 2017-2022 yw gweithio gyda phobl a chymunedau i wella annibyniaeth a gwytnwch.

Amcan cyffredinol ein Prosiect Corfforaethol – Cefnogi Gofalwyr yn Sir Ddinbych – yw sicrhau bod yr holl ofalwyr yn Sir Ddinbych yn cael eu cefnogi’n dda.

Sylwch: Mae’r prosiect hwn yn ymwneud â chefnogi pobl sy’n darparu gofal di-dal i aelod o’u teulu a/neu ffrind, nid pobl a gyflogir i swydd ofalu e.e. gyda darparwr gofal cartref.

Pwy sy’n Ofalwr?

Os ydych chi’n darparu cymorth a chefnogaeth ddi-dâl yn rheolaidd ar gyfer perthynas, partner neu ffrind sy’n fregus, yn anabl, yn dioddef o broblemau corfforol neu iechyd meddwl, neu broblemau camddefnyddio sylweddau, yna rydych chi’n ofalwr.

 • Mae Cyngor Sir Ddinbych a’n cymunedau yn cydnabod pwysigrwydd a budd cefnogi gofalwyr
 • Mae gan ein dinasyddion sy’n ymgymryd â swyddi gofalu fynediad at wybodaeth, cyngor a chymorth o’r radd flaenaf i hyrwyddo eu lles personol
 • Mae gennym ni brosesau cadarn a llwybrau clir ar gyfer adnabod gofalwyr sydd angen cymorth
 • Mae’r Gwasanaeth Cymorth Cymunedol yn ymateb yn effeithiol i anghenion cefnogi gofalwyr sydd angen cymorth statudol
 • Mae’r trydydd sector yn cynnig ystod o wasanaethau ataliol ar gyfer gofalwyr
 • Mae gofalwyr a gyflogir gan Gyngor Sir Ddinbych yn derbyn cefnogaeth i reoli eu rolau gofalu ochr yn ochr â’u hymrwymiadau gwaith
 • Mae pob gofalwr yn derbyn cefnogaeth i gyrraedd eu nodau ym myd addysg, ac i barhau i dderbyn addysg os ydynt yn dymuno gwneud hynny
 • Mae gan bob gofalwr a'r unigolion y maent yn gofalu amdanynt fynediad at gyfleoedd hamdden addas a chynhwysol
 • Mae gofalwyr yn cymryd rhan weithredol yn y gwaith o gynllunio a siapio gwasanaethau

   

  Canlyniadau a Ddymunir:

 • Gofalwyr yn fwy gwydn ac annibynnol
 • Gofalwyr yn derbyn gwybodaeth ac yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth o fewn eu cymunedau
 • Gofalwyr yn gallu byw bywydau llawn
 • Gofalwyr yn gallu gofalu yn hirach, os ydynt yn dymuno gwneud hynny
 • Dinasyddion Sir Ddinbych a’r rheiny sy’n gweithio yn y sir yn meddu ar well dealltwriaeth o bwysigrwydd cefnogi gofalwyr
Beth ydym ni eisiau ei wybod?

Pa wybodaeth sydd arnom ni ei hangen? 

Os ydych chi, neu os fuoch chi erioed, yn gofalu am aelod o’ch teulu neu ffrind gwerthfawrogem petaech yn treulio ychydig o amser yn cwblhau ein harolwg. Ni ddylai gymryd llawer o amser, a gallwch wneud rhan ohono a dod yn ôl i’w orffen yn ddiweddarach os yw hynny’n haws. Y cwbl fydd arnoch chi angen ei wneud fydd cadw’r arolwg cyn i chi adael y dudalen.

Hoffem wybod pa broblemau rydych chi wedi eu profi wrth geisio derbyn gwybodaeth, cyngor a chymorth i’ch helpu chi ymgymryd â’ch dyletswyddau gofalu. Mae arnom ni eisiau gwella’r gefnogaeth rydym ni'n ei chynnig i ofalwyr yn Sir Ddinbych, ac i wneud hynny mae arnom angen eich cymorth chi.